Article

KMO-update

Schenkbelasting op onroerende goederen: Brussel en Wallonië volgen het Vlaamse voorbeeld

Nadat de Vlaamse wetgever de onroerende schenkbelasting met ingang van 1 juli 2015 aanzienlijk verlaagde en vereenvoudigde, kon een initiatief in die zin van de Waalse en Brusselse regelgever niet uitblijven.

1.   In Wallonië

De Waalse decreetgever voelde zich genoodzaakt om de onroerende schenkingsrechten te verlagen. De doorgevoerde wijzigingen maken meteen duidelijk dat een vereenvoudiging hier geen prioriteit was. Onderstaande tabel geeft de huidige en toekomstige tarieven voor de schenking van onroerende goederen weer die de Waalse inwoners dienen te betalen wanneer zij zouden overgaan tot een onroerende schenking. Deze tarieven worden geplafonneerd op 50%, daar waar vroeger tarieven tot 80% mogelijk waren.

Jammer genoeg beoogt de hervorming in het Waalse Gewest geen echte vereenvoudiging. Het aantal schijven blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van de huidige regeling. Bovendien blijven verschillende schijven van toepassing op de verschillende tariefcategorieën:

2.   In Brussel

Geïnspireerd door de Vlaamse tarieven en categorieën tracht ook het Brussels Hoofdstedelijk gewest vanaf 1 januari 2016 de onroerende schenkingen te stimuleren dankzij een vereenvoudiging van de verschillende categorieën en een aanzienlijke verlaging van de bestaande tarieven waarbij 40% het maximale tarief is.

Schijven (euro)

Directe lijn, partners,..

Alle anderen

0 – 150.000

3%

10%

150.000 – 250.000

9%

20%

250.000 – 450.000

18%

30%

> 450.000

27%

40%

 

Een voorbeeld kan meer duidelijkheid scheppen

Een Brussels inwoner die vandaag overgaat tot een schenking van een onroerend goed ter waarde van 200.000 euro aan een kind, dient hierop 16.750 euro schenkbelasting te betalen. Vanaf 1 januari 2016 zal deze schenking slechts 9.000 euro schenkbelasting met zich meebrengen.

De inwoner van het Waals gewest die een onroerende schenking realiseert met een waarde van 200.000 euro aan een kind, dient hierop vandaag 17.625 euro schenkbelastingen op te betalen. Vanaf 1 januari 2016 zal deze schenking 13.500 euro schenkbelastingen met zich meebrengen.

Men kan derhalve spreken over een aanzienlijke verlaging van de onroerende schenkingsrechten die voornamelijk tussen ‘vreemden’ tot uiting komt.

Lokalisatiecriteria

Wanneer zijn nu welke tarieven (Vlaamse, Brusselse of Waalse) van toepassing? Uiteraard bestaat hier geen keuzemogelijkheid. Is de schenker een Rijksinwoner van België, dan geldt als criterium zijn fiscale woonplaats tijdens de 5 jaar voorafgaand aan de schenking. Is zijn fiscale woonplaats in die 5 jaar gewijzigd, dan geldt de plaats waar de schenker het langst zijn fiscale woonplaats heeft gehad. Is de schenker een niet-Rijksinwoner, dan geldt de ligging van het onroerend goed. Ondanks alle hervormingen zullen in de toekomst nog steeds 3 verschillende systemen gehanteerd worden. De beoogde hervormingen voorzien geen volledige gelijkschakeling tussen de Gewesten. Forum-shopping, hoewel niet eenvoudig door het lokalisatiecriterium, kan dus niet volledig worden uitgesloten, ondanks de geplande hervormingen.

Inge Devoet & Jolien Vandaele – Legal Department

Did you find this useful?