Article

KMO-update

Schenking roerende goederen in Wallonië verder vereenvoudigd

In Fiduciaire Actualiteiten van april 2014 (‘Is woonplaatsshopping voor een roerende schenking (nog) interessant?’) meldden wij reeds dat het Waalse gewest per 1 januari 2014 de tarieven voor schenking van roerende goederen vereenvoudigde. Concreet werd de schenking van blote eigendom en van vruchtgebruik van roerende goederen mogelijk aan volgende vlakke tarieven:

  • 3,3 % in rechte lijn en tussen echtgenoten/wettelijk samenwonenden;
  • 5,5 % tussen broers/zussen, oom/tantes en neven/nichten;
  • 7,7 % tussen andere personen.

Vroeger waren deze vlakke tarieven enkel voorbehouden voor schenkingen in volle eigendom. Aandelen van vennootschappen zonder economische activiteit (management- en patrimoniumvennootschappen) bleven evenwel uitgesloten. Bij decreet van 11 april 2014 (in werking sinds 19/05/2014), heeft het Waalse gewest haar tarieven verder vereenvoudigd. Alle roerende goederen kunnen nu geschonken worden aan voormelde vlakke tarieven, ook aandelen van management- en patrimoniumvennootschappen. De schenking kan zowel in blote eigendom, volle eigendom als in vruchtgebruik gebeuren.

Enige uitsluiting is nog de schenking onder opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker. Een dergelijke schenking wordt uitgesloten van de vlakke tarieven en wordt belast aan de progressieve tarieven van schenkingsrechten, die in het Waals Gewest gelijk zijn aan de schenkingsrechten. Bestaande uitzonderingen op deze regel werden geschrapt.

Dat laatste is voornamelijk van belang voor de levensverzekeringen. De aanduiding van een persoon als begunstigde van een levensverzekeringspolis kan niet langer worden geregistreerd als schenking aan de vlakke tarieven, wanneer uit de polisvoorwaarden een schenking onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker kan worden afgeleid. Dit zal concreet het geval zijn wanneer de verzekeringsnemer en de verzekerde dezelfde persoon zijn.

Daarmee gelden nu in alle gewesten vlakke tarieven in geval van schenking van roerende goederen. De registratie van een schenking, die het schenkingsrecht opeisbaar maakt, blijft facultatief. In alle gewesten geldt evenwel de regel dat wanneer een schenking niet wordt geregistreerd en er geen schenkingsrechten worden betaald, de schenking alsnog zal belast worden met successierechten indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking. Deze termijn bedraagt in het Vlaamse gewest in bepaalde gevallen 7 jaar (schenking familiale ondernemingen en vennootschappen die (deels) geschonken kunnen worden tegen het verlaagd tarief van 0 %).

Thomas Storme, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 14/07/2014.

Did you find this useful?