Article

KMO Update

Aangifte vennootschapsbelasting AJ 2014

Met oog op de aangifte in de vennootschapsbelasting zullen wij in dit artikel enkele veranderingen voor aanslagjaar 2014 bespreken. Zo werden onder meer aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de berekening van de notionele interestaftrek en zijn Belgische vennootschappen vanaf aanslagjaar 2014 verplicht hun aangifte elektronisch in te dienen.

De elektronische aangifte

Tot op heden beschikten vennootschappen en rechtspersonen over twee mogelijkheden om hun aangifte in de inkomstenbelasting in te dienen, namelijk op papier of elektronisch via het Biztax-systeem. De elektronische indiening werd echter aangemoedigd door de toekenning van een langere termijn voor de indiening van de aangifte.

Via een wetswijziging werd deze keuzemogelijkheid in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners (vennootschappen) opgeheven en vervangen door een verplichte elektronische indiening.

Voor de aangifte in de vennootschapsbelasting geldt deze verplichting reeds vanaf aanslagjaar 2014.

Enkel belastingplichtigen die niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze vereiste te voldoen kunnen nog geldig op papier blijven indienen op voorwaarde dat ze jaarlijks een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij het controlekantoor.

Wijzigingen notionele interestaftrek

Ook het regime van de notionele interestaftrek (hierna NIA) wordt gewijzigd vanaf aanslagjaar 2014. Zo heeft België, onder druk van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie zijn regelgeving aangepast. Vanaf aanslagjaar 2014 zal het deel van het eigen vermogen dat toerekenbaar is aan vaste inrichtingen of onroerende goederen in het buitenland niet langer worden uitgesloten van de berekeningsbasis van de NIA. Aangezien deze aanpassing, om budgettaire redenen, niet tot een effectieve verhoging van de NIA mocht leiden zal de NIA zelf verminderd worden met het deel van de NIA dat specifiek betrekking heeft op de vaste inrichting of op het onroerend goed.

Voor landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte werd er echter een toegeving voorzien om tegemoet te komen aan de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Wanneer de NIA van de vaste inrichting of het onroerend goed hoger is dan de winst opgebracht door deze vaste inrichting of dit onroerend goed dan mag dit ‘overschot’ wel in België in aftrek genomen worden.

Daarenboven worden vanaf aanslagjaar 2014 de aandelen die als belegging worden aangehouden uitgesloten van de berekeningsbasis van de NIA, op voorwaarde dat het eventuele dividend ervan recht geeft op de aftrek als definitief belaste inkomsten.

De tarieven voor aanslagjaar 2014 bedragen 2,742% voor grote ondernemingen en 3,242% voor KMO’s. Volledigheidshalve dient nog te worden vermeld dat deze tarieven voor aanslagjaar 2015 verlagen tot respectievelijk 2,630% en 3,130%.

Overige wijzigingen

Een aantal andere wetswijzigingen in de vennootschapsbelasting werden al eerder op deze website besproken.

Zo zal er op bepaalde uitgekeerde dividenden van vennootschappen, die geen kleine vennootschap zijn in de zin van de vennootschapswetgeving, een zogenaamde fairness tax van 5,15% geheven worden. Dit zal vooral gebeuren in de mate dat de belastbare basis van die vennootschappen wordt verminderd door fiscaal overgedragen verliezen of notionele interestaftrek.

Er werd tevens een meerwaardebelasting op aandelen ingevoerd van 0,412% voor aandelen die reeds meer dan 1 jaar aangehouden worden, ook weer voor vennootschappen die geen kleine vennootschap zijn. Noteer in dit verband dat in bepaalde omstandigheden de meerwaarden op aandelen nog zwaarder belast worden.

Bart Verhelst, Deloitte  


Gepubliceerd 10/04/2014.

Did you find this useful?