Article

KMO-update

Schenking en vererving familiale bedrijven: stand van zaken

Begin 2012 werd een nieuwe regeling ingevoerd voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen. Deze kunnen sindsdien worden geschonken zonder schenkingsrechten of kunnen worden vererfd aan een verlaagd successietarief.

Voor de toepassing van dit gunstregime dient men een attest aan te vragen bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). De toekenning van dergelijk positief attest is afhankelijk van het al dan niet voldoen aan een aantal voorwaarden (o.a. participatievoorwaarde, activiteitsvoorwaarde). Toen de regelgeving nog in de kinderschoenen stond, was de interpretatie van de regels door de VLABEL soepeler dan thans, 2 jaar later.

Wij hebben vastgesteld dat de zogenaamde immovennootschappen of patrimoniumvennootschappen de toets van de activiteitsvoorwaarde steeds minder doorstaan. Terwijl vroeger positieve attesten werden afgeleverd voor de activiteit van de verhuur van onroerende goederen aan derden en/of de verkoop van onroerende goederen, weigert de VLABEL thans systematisch om positieve attesten af te leveren voor vennootschappen met dergelijke enige activiteit. De verhuur van onroerende goederen zou volgens besprekingen met de VLABEL enkel als een afdoende handelsactiviteit aanzien worden a) wanneer het een intragroep verhuur betreft, of b) in geval men een vergunning heeft als makelaar.

Uit de praktijk blijkt bovendien dat indien men na de aflevering van een negatief attest, beslist om een vennootschap te ‘activeren’, de VLABEL kan weigeren om een positief attest af te leveren voor deze recent geactiveerde vennootschap. Hoewel de vennootschap alsdan wel aan alle wettelijk voorwaarden voldoet, kan de VLABEL oordelen dat de aanvraag te snel volgt op de aflevering van een eerder negatief attest.

Verder is het zo dat indien in het verleden een positief attest werd verkregen voor een bepaalde vennootschap, en thans opnieuw een attest wordt aangevraagd voor dezelfde ongewijzigde vennootschap, het kan voorvallen dat men geen positief attest meer verkrijgt. Zo is het reeds voorgevallen dat nieuwe aandelen van een vennootschap, gecreëerd ingevolge een kapitaalverhoging, - in tegenstelling tot voorheen - niet meer aan het 0 % - tarief kunnen worden geschonken. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en maakt familiale planningen complex en onoverzichtelijk.

Om te eindigen met een positieve noot dient vermeld te worden dat de VLABEL ons bevestigd heeft dat zij bij de evaluatie van het behoud van het gunstregime, welke plaatsvindt 3 jaar na de schenking/vererving, op basis van dezelfde criteria zal oordelen als bij de aflevering van het attest. Aldus zou er niet gevreesd moeten worden dat een vennootschap plots niet meer aan de voorwaarden zou voldoen enkel en alleen ingevolge de strengere visie van de VLABEL.

Laure Verstraete – Legal Department


Gepubliceerd op 15/04/2014.


 

Did you find this useful?