Article

KMO-update

SME-Instrument (Horizon 2020): nieuw Europees steunprogramma voor de financiering van KMO-innovatieprojecten

Horizon 2020 is het nieuwe Europese steunprogramma voor onderzoek en innovatie. In een periode van 7 jaar (2014-2020) zal ongeveer 80 miljard euro uitgegeven worden voor financiering van R&D en innovatie initiatieven.

Ten opzichte van de vorige kaderprogramma’s (FP7, FP6, …) wil de Europese Commissie in het H2020 programma:

 • Meer activiteiten steunen die zich dichter bij de marktintroductie situeren: meer markt innovatie, aanbestedingen voor innovatie en demonstratieactiviteiten;e
 • Onderzoek-, ontwikkeling- en innovatieprojecten steunen die zich richten op grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken en ‘key enabling technologies’; 
 • Binnen deze prioriteiten KMO’s beter ondersteunen: algemeen meer steun voor KMO’s in het H2020 programma (8,9 miljard of +30% ten opzichte van FP7/CIP) en de lancering van het nieuwe SME Instrument voor de ondersteuning van specifieke KMO projecten (2,8 miljard euro).

Wat is het SME Instrument?

De EC voorziet in de periode 2014-2020 bijna 3 miljard euro aan financiering voor (individuele) KMO’s om baanbrekende innovatieve ideeën te ontwikkelen tot nieuwe producten, diensten of processen die klaar zijn om gecommercialiseerd te worden in de mondiale markt. KMO’s kunnen het project op zo’n manier organiseren en aanpakken die het beste bij hen past en dus uitbesteding waar nodig. Het programma wil duidelijk ook activiteiten ondersteunen die zich al dicht bij de markt situeren. De belangrijkste doelgroep zijn innovatieve KMO's met een duidelijke commerciële ambitie, een groot groeipotentieel en potentieel voor internationalisering.

Voor het volledige traject vanaf concept over haalbaarheid tot aan de demonstratie biedt het programma KMO’s de volgende subsidie/projectopties:

 • Subsidies voor een haalbaarheidsonderzoek (Fase 1) van maximum 6 maanden om het ‘idee’ te vertalen in een concept en de technologische en commerciële haalbaarheid van het concept te onderzoeken. Typische activiteiten in deze fase zijn IP gerelateerde studies, partner searches, risico assessments, design studies en piloot applicaties. De uitkomst van deze fase moet een uitgewerkt business plan zijn. De subsidie bedraagt 50.000 euro (lumpsum).
 • Subsidies voor R&D, demonstratie, market replication activiteiten (Fase 2) gedurende 12 tot 24 maanden waarbij de betrokkenheid van eindgebruikers of potentiële klantendoor de EC aangemoedigd wordt. (e.g. onderzoek, ontwikkeling, prototyping, testen, opschalen, miniaturisatie)
  Het totale subsidiebedrag voor deze fase ligt tussen 500.000 euro en 2,5 miljoen euro (gemiddeld 1,5 miljoen euro) en bedraagt 70% van de totale projectbegroting (i.e. alle directe kosten verhoogd met 25% ‘flat rate’ voor de indirecte kosten).

Het SME Instrument is inhoudelijk gekoppeld aan de H2020 prioriteiten ‘Societal Challenges’ en ‘Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs)’. De mogelijke onderwerpen/uitdagingen voor projecten binnen deze H2020 prioriteiten zijn echter breed beschreven. Projectideeën van KMO’s die buiten deze H2020 prioriteiten vallen, kunnen gesubsidieerd worden vanuit het EUREKA/Eurostars programma.
Projecten binnen het SME Instrument worden geselecteerd op basis van hun 'business plan', de verwachte economische impact en hun toegevoegde waarde voor Europa.

De belangrijkste kenmerken van het programma zijn:

 • Oproep gebaseerd: de oproepen hebben verschillende deadlines (‘cut off dates’). In 2014 zijn er bijvoorbeeld 3 deadlines:
  • 18 juni 2014, 17.00 uur
  • 24 september 2014, 17.00 uur
  • 17 december 2014, 17.00 uur
 • Het SME instrument is een ‘bottom-up’ programma, wat betekent dat de projectvoorstellen niet aan vooraf gedetailleerd beschreven onderwerpen en prioriteiten dienen te voldoen. In elke oproep worden wel thema’s vooropgesteld waarin de projectaanvraag moet passen. De momenteel openstaande oproep beoogt projecten in het domein van ‘nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing technologies’.
 • Een KMO kan individueel of samen met andere KMO partners een aanvraag indienen. Andere organisaties zoals kennisinstellingen of andere bedrijven kunnen als onderaannemers bij het project worden betrokken.
 • Een KMO kan maximaal één keer per jaar een steunaanvraag indienen. D.w.z. dat er geen mogelijkheid is om een aanvraag voor Fase 1 tijdens de indiening en/of uitvoering van een Fase 2 project en omgekeerd.
 • Voor de evaluatie van de ingediende projectaanvragen zal de EC gebruik maken van externe evaluatoren die de projecten zullen beoordelen op ‘excellence in innovation’, commercialisatiepotentieel, economische impact en het potentieel van de KMO om de beoogde resultaten te bereiken (realiseerbaarheid).
 • Goedgekeurde projecten kunnen starten na ondertekening van een contract met de EC, i.e. ongeveer 8 maanden na de cut-off date.

Klik hier voor de situering ten opzichte van andere Vlaamse en Europese steunprogramma.

Voor meer informatie zie:  


Gepubliceerd op 27/05/2014.

Did you find this useful?