Article

KMO-update

Sociale verkiezingen vs. occulte periode: let op met ontslag!

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tijdens de periode lopende van 9 mei tot 22 mei 2016. Tijdens de verkiezingen zullen de werknemersvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk worden verkozen.

Deze personeelsafgevaardigden (gewone en plaatsvervangende) zijn samen met de niet verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden beschermd tegen ontslag gedurende een bepaalde periode die in de meeste gevallen afloopt op de dag waarop de kandidaten die tijdens de volgende verkiezingen worden verkozen worden aangesteld.

De occulte periode

Begin januari, op dag X-30, vat de zogenaamde “occulte periode” aan, dit betekent zoveel als een periode van verborgen ontslagbescherming. Dag X-30 valt tussen 10 en 23 januari 2016.

Waarom spreken we van verborgen bescherming?

De kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen dienen pas op dag X+35 te worden voorgelegd, deze dag situeert zich ergens tussen 15 en 28 maart 2016. Dat betekent dat de werkgever gedurende een periode van minstens 65 dagen niet op de hoogte is welke personeelsleden zich voordragen als kandidaat en aldus genieten van een bescherming tegen ontslag.

Waarom minstens 65 dagen?

Het neerleggen van de kandidatenlijsten is aan geen enkele formaliteitsvoorwaarde gebonden. Dat betekent dat wanneer de kandidatenlijsten per post verstuurd worden, er een risico bestaat dat deze pas enkele dagen na dag X+35 zullen aankomen bij de werkgever.

Geen ontslag mogelijk?

De occulte periode maakt ontslag niet absoluut onmogelijk. Een werknemer kan gedurende deze periode ontslaan worden omwille van een dringende reden (die voorafgaandelijk aan het ontslag erkend werd door de arbeidsrechtbank) of omwille van een economische of technische reden (die voorafgaandelijk aan het ontslag door het bevoegde paritair comité werd erkend).

Omwille van deze 2 voornoemde redenen kunnen de kandidaten/verkozenen tevens worden ontslaan gedurende de volledige periode waarbinnen zij beschermd zijn tegen ontslag.

De sanctie in geval van het niet-respecteren van de ontslagbescherming bestaat uit de beschermingsvergoeding die dient betaalt te worden aan de ontslagen beschermde werknemer. Eventueel heeft de ontslagen werknemer tevens recht op een bijkomende schadevergoeding. De totale vergoeding kan daarom oplopen tot maximum 8 jaar loon!

Belangrijk: de kandidaat die ontslaan wordt in de occulte periode moet binnen een termijn van 30 dagen volgend op de dag waarop de kandidaturen bekendgemaakt worden zijn re-integratie aanvragen. Doet hij/zij dat niet, dan heeft de kandidaat geen enkel recht op een beschermingsvergoeding. Indien de werkgever de re-integratie zou weigeren, dan zal hij toch de beschermingsvergoeding verschuldigd zijn.

Time for action?

Een beschermde werknemer ontslaan kan verregaande financiële gevolgen hebben. Wil men die vermijden, dan kan men best ontslaan vóór dag X-30. Het is de datum van betekening van het ontslag die doorslaggevend is bij de bepaling of het ontslag zich al dan niet voordeed binnen de occulte periode.

Daphné Vanassche – Social Department

Did you find this useful?