Article

KMO-update

Sociale wetgeving: update 2014

Wat is nieuw op vlak van sociale wetgeving vanaf 2014? Kort samengevat:

1. Eenheidsstatuut, vanaf 1/01/2014

 • Afschaffing carenzdag: de eerste dag ziekte moet in alle sectoren betaald worden door de werkgever (gewaarborgd loon).
 • Uniforme opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden: Voor gedeelte anciënniteit opgebouwd na 1/01/2014 gelden uniforme termijnen. Voor periode voordien worden rechten vastgeklikt conform de toen bestaande regeling en is er wel nog een verschil tussen arbeiders en bedienden.
 • Ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders met een lange anciënniteit: de RVA komt bij ontslag door de werkgever tussen om het historisch gegroeid verschil tussen arbeiders en bedienden te compenseren
 • Afschaffing proeftijd: er kan geen geldige proeftijd meer ingebouwd worden in nieuwe arbeidsovereenkomsten

2. Nieuwe grensbedragen loonbonus CAO 90

 • Sociaalrechtelijk: 3.131,00 EUR per werknemer per jaar
 • Fiscaalrechtelijk: 2.722,00 EUR per werknemer per jaar (3.131,00 EUR -13,07% wn-RSZ)

3. Pensioen

 • Hervorming pensioenbonus: bonus wordt pas opgebouwd vanaf 1e jaar volgend op vroegst mogelijke datum van vervroegde pensionering.
 • Afschaffing pensioenmalus: geen vermindering pensioenbedrag meer bij vervroegde pensionering van een zelfstandige.
 • Indexering van de grensbedragen voor gepensioneerden die niet onbeperkt mogen bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen kan pas vanaf 65 jaar met 42 loopbaanjaren.

4. Werfmelding werken in onroerende staat

De aangifteplicht geldt niet voor de aannemer die geen beroep doet op een onderaannemer én indien het totaal bedrag van de werken lager is dan 30.000 EUR excl. BTW (voorheen was dit 25.000 EUR excl. BTW). Bovendien geldt de plicht ook niet meer wanneer slechts beroep gedaan wordt op één onderaannemer en het totaal bedrag van de aan die onderaannemer toevertrouwde werken lager is dan 5.000 EUR excl. BTW.

5. Optrekken grens overuren die in aanmerking komen voor fiscale lastenverlaging

Voor de horeca wordt de grens vanaf 1 januari 2014 opgetrokken van 130 tot 180 overuren op voorwaarde dat men een geregistreerde kassa gekoppeld aan een blackbox heeft.

Voor werken in onroerende staat zal de grens vanaf 1 april 2014 opgetrokken worden tot 180 overuren op voorwaarde dat er een elektronisch systeem van aanwezigheidsregistratie is.

6. Verlaging bedrag voorschotten RSZ vanaf 1/01/2014

 • Het grensbedrag voor de voorschotten werd verlaagd naar 4.000 EUR (i.p.v. 6.197,34 EUR). Meer werkgevers zijn dus verplicht om maandelijks voorschotten te betalen.
 • De RSZ zal bij laattijdige betaling enkel nog kwijtschelding van de bijdrageopslagen (10%) en verwijlinteresten (7%) kunnen verlenen indien de werkgever de bijdragen voor het einde van de tweede maand volgend op het kwartaal betaalt.

7. Uitbreiding RSZ-doelgroepvermindering eerste aanwerving

 • Uitbreiding tot aanwerving van eerste vierde en eerste vijfde werknemer. Vroeger gold de vermindering enkel voor de eerste drie aanwervingen.

8. Verhoging structurele bijdragevermindering RSZ

 • De vermindering verhoogt van 455 euro tot 462,60 euro per trimester.

Anneleen Terryn, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 15/04/2014.


 

Did you find this useful?