Article

KMO-update

Socialezekerheidsbijdragen op vergoedingen voor einde arbeidsovereenkomst

Op 1 oktober is het KB van 24 september 2013 in werking getreden. Dit Koninklijk Besluit heeft tot doel om de verschillende vergoedingen die bij de verbreking van een arbeidsovereenkomst worden betaald, te onderwerpen aan de socialezekerheidsbijdragen, daar waar die vergoedingen voordien waren uitgesloten van het begrip loon.

1. Situatie voor 1 oktober 2013

Voor 1 oktober 2013 werden de vergoedingen die de werkgever betaalde aan de werknemer wegens de niet-naleving van de wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet beschouwd als loon en werden ze bijgevolg niet onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen. Het ging voornamelijk om beschermingsvergoedingen die werden uitgekeerd ter gelegenheid van ontslag wanneer de werknemer een klacht had ingediend wegens pesterijen, beschermingsvergoedingen voor zwangere vrouwen of nog vergoedingen voor werknemers in tijdskrediet.

De uitwinningsvergoeding die verschuldigd was aan de handelsvertegenwoordiger alsook de vergoedingen die werden betaald krachtens de ondertekening van een niet-concurrentiebeding vielen evenmin onder het begrip loon zodat ook hier geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd waren.

De volgende vergoedingen werden daarentegen wel reeds uitdrukkelijk beschouwd als loon dat onderworpen is aan de socialezekerheidsbijdragen:

  • de opzeggingsvergoeding;
  • de beschermingsvergoeding van een (kandidaat) personeelsvertegenwoordiger;
  • de beschermingsvergoeding van de vakbondsafgevaardigde; en,
  • de overeengekomen vergoeding bij verbreking van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg.

Onder het oude systeem sloten de partijen, in het kader van de onderhandelingen rond de verbreking van de arbeidsovereenkomst, dan ook vaak akkoorden om de vergoedingen te optimaliseren in het belang van beide partijen.

2. Situatie na 1 oktober 2013

Sinds 1 oktober 2013 zijn de vergoedingen die voordien uitgesloten waren van het begrip loon echter eveneens onderworpen aan die bijdragen, waardoor het dus niet langer mogelijk is de beste voorwaarden te creëren bij de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Momenteel is het nog wachten op de tussentijdse instructies van de RSZ met betrekking tot de vergoedingen die zijn overeengekomen tussen partijen voor 1 oktober, maar die pas na die datum werden betaald. Rekening houdend met de aan gang zijnde besprekingen, ziet het ernaar uit dat de RSZ de nieuwe reglementering enkel zal toepassen op de vergoedingen wegens ontslag na 1 oktober 2013.

Volgens onze analyse zullen de outplacementvergoedingen die worden betaald op basis van CAO nr. 82bis of CAO nr. 51 niet onderworpen worden aan de socialezekerheidsbijdragen. Toch vestigen wij uw aandacht op het feit dat de hervorming van het eenheidsstatuut ook tracht het bestaande outplacementsysteem te herzien.

Ali Amerian, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 29/10/2013.


 

Did you find this useful?