Article

Successierechten – wijziging boetes laattijdige aangifte nalatenschap

KMO-update

Op 1 januari 2015 werd Vlaanderen bevoegd voor de inning van de successierechten. De federale medewerkers in de registratiekantoren werden daarom vervangen door Vlaamse medewerkers en de materie werd opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Ook inhoudelijk werden er enkele elementen gewijzigd.

De belangrijkste wijziging omvat de berekeningswijze van de boete wegens laattijdige aangifte. De aangifte van nalatenschap moet in principe binnen 4 maanden na het overlijden worden ingediend. De boetes wegens een laattijdige aangifte worden niet langer forfaitair bepaald (25 euro per begonnen maand en per erfgenaam die de aangifte laattijdig inlevert), maar berekend als percentage van de verschuldigde successierechten. We onderscheiden hierbij 2 situaties, namelijk de laattijdige aangifte waarbij geen uitstel werd verkregen en de aangifte die gebeurt buiten de oorspronkelijke termijn, maar binnen de verlengde aangiftetermijn.

Laattijdige aangifte zonder uitstel

Indien er geen uitstel werd verkregen is elke persoon die de aangifte moest indienen de volgende belastingverhoging op de te betalen erfbelasting verschuldigd:

Ogenblik van indiening, na het verstrijken van de aangiftetermijn

Verschuldigde belastingverhoging

vanaf

tot en met de laatste dag van

 

dag 1

maand 5

5%

maand 6

maand 11

10%

maand 12

maand 17

15%

maand 18

 

20%


Aangifte binnen verlengde aangiftetermijn

Zelfs indien er uitstel werd verkregen en de aangiftetermijn werd verlengd zijn de volgende belastingverhogingen op de te betalen erfbelasting van toepassing:

Ogenblik van indiening, na het verstrijken van de oorspronkelijke aangiftetermijn

Verschuldigde belastingverhoging

vanaf

tot en met de laatste dag van

 

dag 1

maand 5

1%

maand 6

maand 11

5%

maand 12

maand 17

7,5%

maand 18

 

10%


Indien de aangifte niet werd ingediend binnen de verlengde aangiftetermijn, dan zijn de verhogingen van de laattijdige aangifte zonder uitstel (tabel 1) van toepassing.

Inwerkingtreding

Over de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen bestaat veel onduidelijkheid.

Volgens de Vlaamse Belastingadministratie zijn naar verluidt de nieuwe boetebepalingen van toepassing op alles dat nog moet worden ingekohierd op 1 januari 2015.

Sommige auteurs menen daarentegen dat, bij gebrek aan specifieke overgangsbepalingen, het gemeen recht inzake toepassing van de wet in de tijd moet worden toegepast. De datum van het verstrijken van de termijn geeft aanleiding tot de toepassing van de nieuwe bepalingen. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe boeten van toepassing zijn indien de aangifte laattijdig werd ingediend en de (verlengde) indieningstermijn verstreek vanaf 1 januari 2015.

Indien het gaat om een verlengde indieningstermijn moet deze uiterlijk op 31 december 2014 zijn toegekend om de nieuwe boetes te vermijden.

Conclusie

De nieuwe berekeningswijze van de boetes wegens laattijdige aangifte resulteert nagenoeg steeds in een belastingverhoging in vergelijking met de oude forfaitaire berekeningswijze. Het is bijgevolg meer dan ooit van belang om zo snel mogelijk alle informatie te verzamelen en tijdig een correcte aangifte van nalatenschap in te dienen.

Thomas Verlinden, tverlinden@deloitte.com

Gepubliceerd op 26/03/2015.

version française
Did you find this useful?