Article

KMO-update

Onroerende schenkbelasting in Vlaanderen

 

De belasting die wordt geheven in het Vlaamse Gewest naar aanleiding van een schenking van onroerende goederen wordt vereenvoudigd en bovendien verlaagd. Deze maatregel is in werking getreden op 1 juli 2015 en heeft als doel de onroerende schenkingen te bevorderen.

Bovendien worden er kortingen in het leven geroepen wanneer de begiftigde(n) hetzij binnen de vijf jaar na de schenking energiebesparende werken uitvoeren (zoals isolatiewerken), hetzij wanneer de begiftigde(n) een conformiteitsattest en een geregistreerde huurovereenkomst voor minstens 9 jaar kunnen voorleggen binnen de 3 jaar na de schenking.

De regel van het progressievoorbehoud wordt behouden. Dit wil zeggen dat de waarde van de schenking zal worden gevoegd bij de belastbare grondslag van de tweede schenking indien deze binnen de drie jaar na de eerste schenking plaatsvindt. De praktijk waarbij onroerende goederen worden geschonken ‘in schijven’ kan dus nog steeds interessant zijn.

Deze Vlaamse schenkbelasting vindt toepassing zodra de schenker zijn fiscale woonplaats, gedurende de vijf jaren die de schenking voorafgaan, het langst in het Vlaamse Gewest heeft gevestigd. Men kijkt derhalve niet naar de ligging van het onroerend goed. Dit laatste dient genuanceerd te worden wanneer de schenker een niet-rijksinwoner betreft die een onroerend goed gelegen in het Vlaams Gewest schenkt. In dat geval zal de Vlaamse schenkbelasting eveneens van toepassing zijn.

We kunnen besluiten dat schenkingen in het Vlaamse Gewest veel interessanter worden. Waar de marginale tarieven in de niet-rechte lijn voorheen tussen 65% en 80% bedroegen, worden deze vanaf de inwerkingtreding van het decreet gehalveerd.

Ine Devoet, Private Governance

 

Did you find this useful?