Article

KMO-update

De Tax Shelter voor filmproducties 2.0

Het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisueel werk heeft een grondige hervorming ondergaan. Het nieuwe stelsel gooit het over een gans andere boeg.

Onder de nieuwe regeling wordt de nadruk expliciet gelegd op het verkrijgen van het zogeheten tax shelter-attest en het fiscale voordeel dat hieraan verbonden is. Er worden geen rechten meer toebedeeld aan de investeerder in de filmproductie en er is geen toekenning meer van een lening. In die zin hangt het rendement van de investering nu volledig af van de fiscale vrijstelling die wordt verkregen en een strikt bepaalde interestvergoeding.


Wanneer de raamovereenkomst wordt gesloten kan in de vennootschap een belastingvrije reserve worden geboekt ten belope van 310% van de sommen waartoe de investeerder zich verbonden heeft (t.o.v. 150% in de vorige regeling) en voor zover deze sommen ook effectief zijn gestort binnen de drie maanden na ondertekening. Deze voorlopige vrijstelling wordt toegekend specifiek voor het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst werd getekend.


Het bedrag dat kan worden vrijgesteld is, voor de investeerder, echter per belastbaar tijdperk beperkt tot:

  • de helft van de belastbare gereserveerde winst van de investeerder voor het betrokken boekjaar, vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde reserve voor de tax shelter;
  • en maximum 750.000 EUR.
    Die laatste grens betekent dat per boekjaar maximaal € 241.935 kan worden geïnvesteerd in Tax Shelter. De kost in het kader van deze investering dient opgenomen te worden in het vak ‘Verworpen uitgaven’.

Het eventuele overschot van de vrijstelling kan achtereenvolgens worden overgedragen naar een volgend jaar tot het aanslagjaar verbonden aan het derde belastbare tijdperk dat volgt op het kalenderjaar waarin het tax shelter-attest is afgeleverd door de FOD Financiën aan de producent.


Bovendien moet de voorlopige vrijstelling ook worden beperkt tot 150% van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het tax shelter-attest. De waarde van het attest is afhankelijk van de productiekosten die in België worden uitgegeven. Er wordt enkel een attest afgeleverd voor 70% van de (on)rechtstreekse productiekosten en van deze 70% moeten minstens 90% uitgegeven worden in België. Op hun beurt moet 70% van deze 90% uitgaven betreffen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie. In de mate dat hier niet aan wordt voldaan zal de waarde van het attest dalen.


Het zal voor de productiemaatschappijen dan ook van belang zijn om deze fiscale waarde op voorhand zorgvuldig te bepalen. Indien deze waarde wordt overschat zal uiteindelijk blijken dat teveel winst werd vrijgesteld, die vervolgens belastbaar zal worden en waarop nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn.


Aangezien er een bepaalde periode verstrijkt tussen het effectief betalen van de sommen en het verkrijgen van het attest kan voor een periode van maximum 18 maanden een interest worden toegekend door de productievennootschap. De maximumrente die hier kan worden toegepast wordt wettelijk beperkt tot het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de betaling, verhoogd met 450 basispunten.


Wanneer het audiovisuele werk is beëindigd, vraagt de producent aan de FOD Financiën om het tax shelter-attest af te leveren op basis van de kwalificerende productiekosten. De producent bezorgt vervolgens dit attest aan de investeerder.

De vrijstelling wordt definitief wanneer de investeerder een exemplaar van het verkregen tax shelter-attest voegt bij de aangifte van de vennootschapsbelasting of van de belasting niet-inwoners/vennootschappen. Het eventuele overschot wordt fiscaal beschouwd als een winst van het belastbaar tijdperk waarin het tax shelter-attest wordt afgeleverd.


Uitrekenen hoeveel de klant uiteindelijk in tax shelter kan investeren is geen makkelijke opgave. De fiscale afdeling kan jullie hier echter bijstaan in de berekening van de optimaalste investering om overdrachten te vermijden.


Dimitri Samyn, Tax Department

Gepubliceerd op 03/07/2015

Version française
Did you find this useful?