Article

Is de taxshelter 2.0 een kaskraker?

KMO-update

Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving omtrent de taxshelter grondig gewijzigd. Hoewel het rendement strikt gereguleerd is, blijft de investering in een taxshelter een interessante keuze, zeker in de huidige periode van lage rentevoeten.


Taxsheltermechanisme
Het oude systeem, waarbij de investering bestond uit een gedeelte lening en een gedeelte rechten, werd volledig verlaten. In ruil voor een investering in een audiovisueel werk geniet de investerende vennootschap vanaf 1 januari 2015 een belastingvrijstelling van 310 % op het geïnvesteerde bedrag.

De effectieve belastingvrijstelling zal evenwel afhankelijk zijn van het toepasselijke tarief in de vennootschapsbelasting. Een vennootschap onderworpen aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting moet een belastbare basis hebben van minstens 90.000 EUR vooraleer de investering in een taxshelter een positief rendement zal genereren.

De belastingvrijstelling wordt toegekend in twee verschillende fasen. In het boekjaar waarin de raamovereenkomst wordt ondertekend, wordt er in eerste instantie een voorlopige belastingvrijstelling toegekend. Deze wordt verwezenlijkt door een overboeking van de te bestemmen winst naar een onbeschikbare vrijgestelde reserve.

Deze overboeking naar de belastingvrije reserves kan de toepassing van andere fiscale optimalisaties in het gedrang brengen. Zo zijn de reserves die aangewend worden voor de overboeking niet beschikbaar om aan te leggen als liquidatiereserve. Deze onbeschikbaarheid is echter slechts van tijdelijke aard en dit tot bij de definitieve belastingvrijstelling.

De jaarlijkse vrijstelling is (zoals vroeger) beperkt tot maximaal 50 % van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk en in absolute termen beperkt tot maximaal 750.000 EUR.

De jaarlijks beschikbare gereserveerde winst wordt beïnvloed door verschillende factoren. Zo zal de belastbare gereserveerde winst negatief beïnvloed worden door de uitkering van een dividend of een tantième.

De toekenning van de definitieve vrijstelling is afhankelijk van het verkrijgen van het taxshelter-attest. Dit wordt door de administratie afgeleverd bij de oplevering van de productie. Bovendien zal er aan dit attest een fiscale waarde worden toegekend. Deze is afhankelijk van de naleving van de vooropgestelde voorwaarden in de wetgeving, zoals onder andere de kwalificerende productie- en exploitatiekosten, de voltooiing van de film, … Op basis van deze fiscale waarde zal de definitieve vrijstelling berekend worden en zal de voorlopige vrijstelling geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

Aangezien de definitieve vrijstelling via de resultaatbestemming verwerkt wordt, komt de reserve op dit moment wel in aanmerking voor de aanleg van een liquidatiereserve. Naast het belastingvoordeel dat investeerders van deze taxshelter kunnen genieten, zal er eveneens een opbrengst toegekend worden op het opstaande “investeringsbedrag” n dit voor maximaal 18 maanden te rekenen van de eerste betaling door de investeerder. Deze opbrengst is gelinkt aan de Euribor op 12 maanden.

Rendement
Het totale rendement bestaat uit het fiscale voordeel en de mogelijke rentevergoeding. Voor een taxshelterinvestering van bijvoorbeeld 100.000 EUR is er een maximaal rendement mogelijk van 12,68 % (bruto), zijnde 10,20 % (netto):
• Voorlopige vrijstelling van de belastbare basis ter waarde van 310 % van het in taxshelter geïnvesteerde bedrag (gewone tarief in de vennootschapsbelasting).
Fiscaal voordeel = 100.000 EUR x 310 % x 33,99 % = 105.369 EUR (5,37 % van het bedrag)
• Bijkomend rendement gebaseerd op het geldende Euribortarief (12 maanden + 450 basispunten) en berekend tot aflevering van het fiscale attest met maximum 18 maanden.
Fiscaal voordeel = 7,31 % bruto van het investeringsbedrag, zijnde 4,83 % netto (= 7,31 % minus vennootschapsbelasting).


Risico
Zowel een taxshelterattest met een lagere fiscale waarde, als het ontbreken van enig attest, zal aanleiding geven tot een daling van het financieel rendement. De wetgever heeft echter toegelaten om dit risico in te dekken door middel van een bankgarantie.

Conclusie
Hoewel het taxsheltermechanisme op het eerste zicht veel complexe bepalingen bevat, blijft het een investering met een zeer aantrekkelijk financieel rendement. Houd er wel rekening mee dat dit rendement onder meer afhankelijk is van het toepasselijke tarief in de vennootschapsbelasting en van de toegekende rentevergoeding op het investeringsbedrag.

Anse Mertens - Tax Department

version française
Did you find this useful?