Article

De taxshift voor de werkgever: vermindering van patronale bijdragen

KMO-update

Onder druk van de Europese Commissie en de OESO werkt de Belgische federale regering ‘Michel I’ aan een taxshift om de hoge lasten op arbeid te doen dalen. De taxshift heeft twee belangrijke doelstellingen; de koopkracht van de werknemer verhogen en de competitiviteit van de Belgische ondernemingen versterken. Hierna gaan wij dieper in op de maatregelen m.b.t. de patronale sociale zekerheidsbijdragen.

1.    De verlaging van de basis patronale bijdragen van 32,40 naar 25%

De basis patronale bijdragen zullen geleidelijk aan verminderen van ongeveer 32,40 % naar 25 %. Rekening houdende met structurele verminderingen en doelgroepverminderingen, lag het gehanteerde tarief op heden toegepast al lager dan de 32,40 %.

Schematisch kan de geleidelijke vermindering als volgt weergegeven worden:

 

Basis

Loonmatiging

Loonmatiging

Extra

Totaal patronaal

2015

24,92 %

5,67 %

5,67 % x 24,92 %

0,40 %

32,40 %

2016

22,65 %

5,67 %

5,67 % x 22,65 %

0,40 %

30,00 %

2017

22,65 %

5,67 %

5,67 % x 22,65 %

0,40 %

30,00 %

2018

19,88 %

4,27 %

4,27 % x 19,88 %

 

25,00 %

2019

19,88 %

4,27 %

4,27 % x 19,88 %

 

25,00 %


Tegenover een verminderde patronale bijdrage staat evenwel een wijziging van de paramaters van de structurele basisbijdrageverminderingen, de verminderingen voor hoge en lage lonen en het wegvallen van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1%.

Als de maatregelen van de taxshift toegepast worden op concrete brutolonen, kan geconcludeerd worden dat de impact van de vermindering van patronale bijdragen voor de ‘lagere lonen’ het grootst zal zijn. Naarmate het bruto loon stijgt, wordt het verschil tussen de huidige patronale bijdragen en de verlaagde patronale bijdragen kleiner.

 

Bruto loon
1.500 EUR

Bruto loon
2.000 EUR

Bruto loon
2.500 EUR

Bruto loon
3.000 EUR

Bruto loon
3.500 EUR

4e kwart. 2015

17,3 %

23,69 %

25,23 %

26,26 %

27 %

2e kwart. 2016

12,97 %

20,65 %

24,16 %

25,13 %

25,83 %

1e kwart. 2018

12,63 %

18,92 %

22,7 %

25 %

25 %

1e kwart. 2019

10,89 %

17,92 %

22,13 %

24,95 %

25 %

 

2.   Verruiming van de vrijstelling/vermindering van patronale bijdragen voor de eerste aanwervingen

Op 30 oktober 2015 keurde de Ministerraad een ontwerp koninklijk besluit goed waarin voor zelfstandigen en KMO’s vanaf 1 januari 2016 een verruiming is voorzien van de doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State en zal nadien ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning.

a)   Vrijstelling patronale bijdragen voor de 1e werknemer

Werkgevers die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 een 1e werknemer in dienst nemen, zullen gedurende de volledige tewerkstelling vrijstelling genieten van sociale werkgeversbijdragen voor deze werknemer. Met deze maatregel wil men de eerste stap naar de aanwerving van personeel stimuleren.

Belangrijk om hierbij te noteren is dat sommige bijdragen nog wel verschuldigd zullen zijn zoals bv. de vakantiebijdragen voor arbeiders, bijdragen aan het Sluitingsfonds, bijdrage aan het sociaal fonds van de sector, … De eerste aanwerving zal dus niet volledig ‘gratis’ zijn.

 

b)   Vermindering van de patronale bijdragen voor de 2e t.e.m. 6e aanwerving

De huidige voordelen voor de 1e t.e.m. 5e aanwerving worden respectievelijk verschoven naar de 2e t.e.m. 6e aanwerving. Er zijn geen data bepaald waartussen de 2e t.e.m. de 6e aanwerving dient te gebeuren.

De huidige en nieuwe verminderingen/vrijstellingen kunnen als volgt samengevat worden.

  • T.e.m. 31 december 2015

Type vrijstelling/kwartaal

5 kwartalen

4 volgende kwartalen

4 laatste kwartalen

1ste werknemer

1550 EUR/ kwart.

1050 EUR / kwart.

450 EUR / kwart.

2e werknemer

1050 EUR/ kwart.

450  EUR / kwart.

450 EUR/ kwart.

3de werknemer

1050 EUR/ kwart.

450  EUR / kwart.

0 EUR vermindering

4de werknemer

1000 EUR/ kwart.

400 EUR / kwart.

0 EUR vermindering

5de werknemer

1000 EUR/ kwart.

400 EUR / kwart.

0 EUR vermindering

  • Vanaf 1 januari 2016

Type vrijstelling/kwartaal

5 kwartalen

4 volgende kwartalen

4 laatste kwartalen

1ste werknemer

0 bijdrage

0 bijdrage

0 bijdrage

2de werknemer

1550 EUR/ kwart.

1050 EUR / kwart.

450 EUR / kwart.

3de werknemer

1050 EUR/ kwart.

450 EUR / kwart.

450 EUR/ kwart.

4de werknemer

1050 EUR/ kwart.

450 EUR / kwart.

0 EUR vermindering

5de werknemer

1000 EUR/ kwart.

400 EUR / kwart.

0 EUR vermindering

6de werknemer

1000 EUR/ kwart.

400 EUR / kwart.

0 EUR vermindering

 

De werkgevers die in 2015 eerste aanwervingen deden, zullen voor de resterende kwartalen waarop ze nog recht hebben, kunnen genieten van de bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016. Bv. voor een 1e aanwerving in het 4e kwartaal van 2015, zal vanaf 2016 een vrijstelling genoten kunnen worden gedurende 12 kwartalen. Voor een 6e aanwerving in het 1e kwartaal van 2015, zal in 2016 geen enkele vermindering genoten kunnen worden omdat volgens de wettelijke regelingen in 2015 niets voorzien was voor een 6e werknemer.

Om misbruiken te voorkomen, werkt de RSZ instructies uit om de toepassingsvoorwaarden te preciseren. Deze zijn op vandaag nog niet bekend.

Liesbeth De Sutter – Social Department

Did you find this useful?