Article

KMO-update

De toekenning van sociale voordelen

Een werkgever beschikt over verschillende mogelijkheden om zijn personeelsleden en bedrijfsleiders te belonen. Een fiscaal gunstige manier betreft het toekennen van sociale voordelen.

Inleiding

Sociale voordelen worden omschreven als voordelen die met een sociaal oogmerk worden verstrekt met de bedoeling de banden tussen het personeel te verbeteren en de binding van het personeel aan de onderneming te bevorderen. Het betreft voordelen die een werkgever aan zijn werknemers kan toekennen zonder dat zij daarop belast worden.

In hoofde van de werkgever zal de kost van het sociaal voordeel doorgaans een niet-aftrekbare beroepskost vormen. Hoewel daar, mits naleving van bepaalde voorwaarden, uitzonderingen op bestaan.

Algemeen

Om een sociaal voordeel te zijn, dient één van de volgende drie voorwaarden voldaan te zijn.

Het moet ofwel gaan om voordelen waarvoor het, wegens de wijze van toekenning, niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen. De kosteloze bedeling van koffie, soep en frisdrank tijdens de werkuren zijn een voorbeeld van deze eerste categorie.

Een tweede soort zijn de voordelen die hoewel zij individualiseerbaar zijn, toch niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben. Zo wordt het occasioneel gebruik door werknemers van de accommodatie van de onderneming voor sport, cultuur of vrijetijdsbesteding als een sociaal voordeel aanzien.

Tot slot komen geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken die worden gegeven bij gebeurtenissen die niet rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid ook in aanmerking als sociaal voordeel. In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bioscooptickets voor Kerstmis.

Niet-aftrekbare sociale voordelen

Sociale voordelen zijn dus voordelen waarop de werknemers niet belast worden maar de eraan verbonden kosten zullen in principe niet aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever.

Voorbeelden van deze niet-aftrekbare sociale voordelen zijn anciënniteitspremies indien de premies maximum tweemaal aan de werknemer wordt toegekend, een eerste keer ten vroegste na 25 jaar dienst en met een maximum van eenmaal het brutobedrag van de maandwedde en een tweede keer na 35 jaar dienst met een maximum van tweemaal het brutobedrag van de maandwedde.

Ook geringe geschenken die ter gelegenheid van een geboorte worden gegeven vormen niet-aftrekbare sociale voordelen.

Aftrekbare sociale voordelen

In tegenstelling tot voormelde niet-aftrekbare sociale voordelen zijn bepaalde sociale voordelen wel aftrekbaar voor de werkgever. Het betreffen hier dus afwijkingen op de algemene regel.

In dit verband kan verwezen worden naar geringe geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons indien ze aan alle personeelsleden worden toegekend. Deze toekenning dient wel te gebeuren ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerstmis, en mag niet meer dan 35 EUR per werknemer per jaar bedragen. Voor elk kind ten laste komt daar 35 EUR bij.

Daarenboven kan ter gelegenheid van het huwelijk of de wettelijke samenwoning van een werknemer een huwelijkspremie worden toegekend ter waarde van maximum 200 EUR.

Conclusie

Wanneer bepaalde aan de werknemer toegekende voordelen kwalificeren als sociale voordelen zullen zij dus niet belastbaar zijn in hoofde van de werknemer. Hoewel de meeste sociale voordelen niet-aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever maken bepaalde categorieën toch aftrekbare beroepskosten in hoofde van de werkgever uit. Noteer echter dat in het bovenstaande enkel de fiscale behandeling aan bod komt. De gevolgen inzake de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving lopen niet altijd volledig gelijk.

Bart Verhelst, Deloitte  


Gepubliceerd 10/04/2014.

Did you find this useful?