Article

KMO-update

Naast het eindejaarsgeschenk nu ook bepaalde snoepreisjes beschouwd als sociaal voordeel

Een eindejaarsgeschenk ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar wordt zowel sociaal- als fiscaalrechtelijk niet als loon beschouwd indien het totaalbedrag ervan niet groter is dan 35 EUR per werknemer, plus 35 EUR per kind ten laste. Dit bedrag kan wel worden gesplitst (bijvoorbeeld 20 EUR in geld en 15 EUR in de vorm van een geschenkcheque).

Fiscaal worden deze geschenken vrijgesteld van belastingen in hoofde van de werknemer indien het geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken betreft die door de werkgever toegekend worden met een duidelijk sociaal doel, namelijk ter gelegenheid van gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepsactiviteit. Wat de waarde betreft, is de fiscus van oordeel dat een voordeel onbelangrijk of gering is indien de waarde ervan een bedrag van 50 EUR niet overschrijdt.

Dankzij een nieuwe ruling kunnen naast bovengenoemde geschenken ook buitenlandse reizen onder bepaalde voorwaarden als sociaal voordeel aangemerkt worden. Volgens de Rulingcommissie is dit het geval voor reizen tot een bedrag van 500 EUR per werknemer, op voorwaarde dat er bijzondere omstandigheden voorhanden zijn (zoals in casu het vijftigjarige jubileum van de betrokken onderneming). Het bedrag dat die 500 EUR overschrijdt, is in hoofde van de werknemers een belastbaar voordeel van alle aard.

Voor de zelfstandige medewerkers en de vennootschappen/bedrijfsleiders kan deze redenering echter niet toegepast worden. Zij genieten immers geen ‘bezoldigingen’ in de zin van artikelk 30 WIB 1992. En ook wat de meereizende partners en kinderen betreft, dient de volledige kostprijs van de reis beschouwd te worden als een belastbaar voordeel.

Opgelet: eindejaarsgeschenken dienen op de individuele rekening van de betrokken werknemer vermeld te worden, ongeacht hun vorm (in natura, een cheque of in geld). Dit dient dus doorgegeven te worden aan het sociaal secretariaat, zodat het voordeel zowel op de loonfiche van december als op de individuele rekening verschijnt. Het is daarentegen niet vereist dergelijke voordelen te vermelden op de fiscale fiche 281.10.

Flore Lesage, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 29/10/2013.

Did you find this useful?