Article

Vakantiegeld bedienden begrippen

KMO-update

Tijdens de maanden april, mei en juni ontvangen de meeste bedienden hun dubbel vakantiegeld. Tijd dus om even stil te staan bij het begrip/de berekening (kostprijs) van het vakantiegeld.

Belangrijk is vooreerst te weten dat de uitbetaling van het vakantiegeld voor de bedienden rechtstreeks gebeurt door de werkgever. Arbeiders krijgen evenwel hun vakantiegeld uitbetaald door de vakantiekas (aan wie de werkgever bijdragen betaalt ter financiering).

1. Vakantiegeld tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

a. Enkelvoudig vakantiegeld

Begrip

Het enkelvoudig vakantiegeld is het loon dat de bediende ontvangt tijdens de periode dat hij vakantie neemt. Zijn loon wordt dan gewoon doorbetaald. Hij zal ook recht hebben op alle voordelen die hij normaal geniet, bv. het privégebruik van zijn bedrijfswagen of gsm.

Voorbeeld

Toegepast op een bediende met een bruto maandloon van €3.000 geeft dit volgend resultaat:

 

Berekeningsbasis

Berekening

Patronale lasten
± 35%)

Enkelvoudig VG

Loon loopt gewoon door bij opname vakantie

€136,36/dag (22werkdagen)

€47,73

 

b. Dubbel en aanvullend vakantiegeld

Begrip

Het dubbel en aanvullend vakantiegeld is een supplement bovenop het maandloon dat de bediende ontvangt. Dit wordt uitbetaald op het ogenblik dat de bediende zijn hoofdvakantie neemt, maar in de praktijk gebeurt de uitbetaling meestal voor alle bedienden van de onderneming tegelijk, in de maand mei, juni of juli.

In het algemeen gesteld bedraagt het dubbel en aanvullend vakantiegeld 92% van het brutoloon van de maand waarin het dubbel en aanvullend vakantiegeld wordt uitbetaald, eventueel in verhouding tot het aantal maanden dat de bediende tijdens het lopende kalenderjaar in dienst is bij de werkgever.

Berekeningsbasis

Als basisregel geldt dat bezoldigingen die onderworpen zijn aan RSZ opgenomen worden in de berekeningsbasis, zoals bijvoorbeeld het maandloon, ploegenpremies, overuren, …

Volgende bezoldigingen worden evenwel uitgesloten van de berekeningsbasis: ecocheques, maaltijdcheques, niet-recurrente resultaatsgerichte bonussen, het voordeel in natura voor privégebruik van de bedrijfswagen, werkgeversbijdragen voor de groeps- en hospitalisatieverzekering, onkostenvergoedingen, eindejaarspremies, …

Voorbeeld

Toegepast op een bediende met een bruto maandloon van €3.000 geeft dit volgend resultaat:

 

Berekeningsbasis

Berekening

Patronale lasten (±35 %)

Inhoudingen werknemer

Dubbel VG

€3.000

€3.000 x 85%

= €2.550

-

€333,29 RSZ + exceptionele voorheffing

Aanvullend VG

€3.000

€3.000 x 7%

= €210

-

Exceptionele voorheffing

 

Belangrijk (en wat in de praktijk niet steeds wordt toegepast) is dat ook het variabel loon (commissies, andere periodieke premies, …) verdiend tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald ook in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van het dubbel vakantiegeld!

2. Vakantiegeld te betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (zowel in de situatie van ontslag door de werkgever, als ontslagname door de bediende)

Begrip

Als een werknemer uit dienst gaat, zal de werkgever vakantiegeld uit dienst moeten betalen.

Enerzijds zullen de nog niet opgenomen, maar op basis van de tijdens het vorige kalenderjaar opgebouwde vakantiedagen moeten uitbetaald worden onder de noemer ‘saldo vakantiegeld’ en anderzijds zal er vervroegd vakantiegeld uit dienst betaald moeten worden voor de vakantie die de werknemer in het lopende jaar opgebouwd heeft.

Het ‘saldo vakantiegeld’ bedraagt 15,34% op alle lonen die tijdens het vorige kalenderjaar bij de werkgever verdiend werden.

Het vervroegd vakantiegeld uit dienst bedraagt 15,34% op alle lonen die werden verdiend door de bediende tijdens het lopende jaar waarin de arbeidsovereenkomst met de werkgever werd beëindigd.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld de werknemer gaat na 10 jaar op 30 september uit dienst bij de werkgever en heeft een bruto maandloon van €3.000. Hij heeft nog 5 van de 20 wettelijke vakantiedagen over en het dubbel vakantiegeld werd in mei betaald.

Vakantiegeld uit dienst

Berekeningsbasis

Berekening

Patronale lasten
(± 35%)

vervroegd enkelvoudig VG

vervroegd dubbel VG

vervroegd aanvullend VG

loon onderworpen aan RSZ

en

fictief loon (bv. voor een periode bevallingsrust)

€27.000 x 7,67%= €2070,90

€27.000 x 6,80%= €1836

€27.000 x 0,87%= €234,90

€724,82

-

-

saldo enkelvoudig VG

saldo dubbel VG

saldo aanvullend VG

loon onderworpen aan RSZ

en

fictief loon

€36.000 x 7,67% x (5/20)= €690,3

reeds ontvangen in mei

reeds ontvangen in mei

€241,60

-

-


Conclusie

Aan de hand van vragen van onze klanten begrijpen we dat de termen rond vakantiegeld niet altijd duidelijk zijn, bepaalde loonelementen onterecht niet meegenomen worden in de berekeningsbasis van het vakantiegeld (waarop ook sociale inspecties standaard op controleren), vaak “geschrokken” wordt van de kostprijs van het vakantiegeld bij de uitdiensttreding van een bediende, …

Emilie Ickroth - eickroth@deloitte.com & Anne-Line Servaes – aservaes@deloitte.com


Gepubliceerd op 29/06/2015.

Version française
Did you find this useful?