Article

Verplichting voor grote bedrijven: energieaudit

KMO-update

De Europese richtlijn 2012/27/EU verplicht de lidstaten tot het laten uitvoeren van energieaudits aan niet-KMO’s, en dit vóór 5 december 2015. In Vlaanderen is deze verplichting omgezet in Vlarem. Hierdoor zijn er sinds de publicatie van de zogenaamde Vlarem-trein 2013, van kracht sinds 16 mei 2014, bijkomende verplichtingen voor bedrijven en dit in functie van hun primair energieverbruik.

Tot nu toe werden enkel de grootverbruikers (> 0,5 PJ) verplicht om een Energieplan uit te voeren of tot te treden tot een EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO). Bijkomend is er nu dus een verplichting voor het uitvoeren van een energie audit, deze verplichting geldt voor alle bedrijven die ingedeeld zijn volgens Vlarem (dus ook klasse 3 bedrijven!) met:

 • meer dan 250 werknemers; OF
 • met een jaaromzet van meer dan 50 M€ EN een jaarbalans van meer dan 43 M€
  opgelet, momenteel staat er nog OF in Vlarem, maar dit wordt met Vlarem-trein 2015 rechtgezet in EN)

Wie is vrijgesteld van de verplichting tot het uitvoeren van deze audit?

 • KMO’s (<250 werknemers);
 • bedrijven die al toegetreden zijn tot een EBO;
 • bedrijven die over een ISO50001 of EN16001 beschikken;
 • bedrijven met een goedgekeurd energieplan volgens het Besluit Energieplanning;
 • ter info: publieke gebouwen met een geldig EPC zijn eveneens vrijgesteld.

De bovenvermelde verplichting geldt in principe per vestiging.

Een bedrijf met verschillende vestigingen, met minder dan 250 werknemers per site zijn, dient dus ook te kijken naar de effectieve jaaromzet en balans per site. Zijn deze gekend, dan is er geen probleem en kan er getoetst worden aan de getallen die in Vlarem staan. Zijn deze niet gekend, dan dient een gemotiveerde verdeelsleutel opgemaakt te worden voor de verschillende vestigingen. Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) zou hierover nog publiceren om onduidelijkheden te vermijden.

De eerste energie audit dient uiterlijk tegen 1 december 2015 te worden uitgevoerd en heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Indien een bedrijf vóór het verlopen van die 4 jaar, een nieuwe audit uitvoert, dan start de geldigheidsduur van 4 jaar opnieuw vanaf de audit datum.

Het auditverslag moet opgeladen worden in een webapplicatie waarvan de lancering voorzien is voor juni 2015. Een bedrijf kan en mag zelf de applicatie invullen, dit dient niet door een erkend deskundige te gebeuren.

Opgelet, ook bedrijven die geen energie-audit dienen uit te voeren omdat ze beschikken over een ISO 50001, een EN16001 of een energieplan hebben ingediend, voeren deze gegevens in de webapplicatie in. Bedrijven die toegetreden zijn tot een EBO, zijn vrijgesteld van het invullen van de webapplicatie.

De inhoud van de audit is niet vastgelegd. Het is de bedoeling dat er ‘operationele gegevens over energieverbruik en belastingsprofielen’ in komen. Gebouwen, processen, installaties, maar ook vervoer worden hierin opgenomen. In een eerste fase dient het energieverbruik gemonitord te worden, in principe 1 jaar. Gezien de deadline van 1/12 is dit voor vele bedrijven niet meer haalbaar. Hiervoor geldt als advies van het VEA: ga pragmatisch om met je beschikbare data!

Op basis van de beschikbare data wordt vervolgens een energiebalans opgemaakt waarin het verbruik over verschillende categorieën verdeeld wordt: gebouw(en), proces(sen), transport, … Per categorie worden alle energievectoren in rekening gebracht. Dus niet enkel de aangekochte elektriciteit, gas, mazout etc. maar ook de zelf opgewekte energie door bijvoorbeeld photovoltaïsche panelen of warmtepompen.

Vanuit het Overlegplatform voor EnergieDeskundigen (OVED) is gevraagd dat het VEA duidelijk maakt wat er wettelijk minimum in de energiebalans moet staan. Een antwoord is hier nog niet op gekomen.

De aanbevelingen die naar voor komen uit de energie audit, zijn niet verplicht uit te voeren in tegenstelling tot de auditmaatregelen die aan bedrijven gegeven worden in het kader van EBO! Ook boetes voor het niet indienen van een audit komen er niet. Een sensibiliseringscampagne wordt eventueel wel opgezet indien er niet voldoende input vanuit de bedrijfswereld komt.

TO DO:

 • nagaan of uw bedrijf onder de criteria valt;
 • energiedata verzamelen binnen uw bedrijf (per vestiging indien nodig);
 • eventueel een deskundige aanstellen om u te begeleiden;
 • vóór 1 december 2015 de webapplicatie van het VEA invullen.

Gepubliceerd op 17/08/2015.

Did you find this useful?