Article

KMO-update

Welke verplichtingen rusten op werkgever bij een arbeidsongeval?

De regelgeving met betrekking tot arbeidsongevallen voorziet in verschillende verplichtingen voor de werkgever, met als voornaamste de volgende:

  • Het afsluiten van een verzekering (I);
  • De aangifte van de voorgekomen arbeidsongevallen (II);
  • Het betalen van een sociale bijdrage (III).

I. In de eerste plaats moet de werkgever een arbeidsongevallenverzekering afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

In principe wordt het verzekeringscontract gesloten voor de duur van een jaar, maar het wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd voor één jaar. Het is echter mogelijk een verzekeringscontract met een duur van drie jaar te sluiten indien de onderneming ten minste 10 werknemers in dienst heeft of in 2014 een loonvolume heeft van meer dan 40.927,18 €.

Een werkgever die niet tijdig dergelijke verzekering afsluit wordt van rechtswege aangesloten bij het FAO (Fonds voor Arbeidsongevallen).

II. Ten tweede dient er bij de aangifte van arbeidsongevallen een onderscheid gemaakt te worden tussen de aangifte bij de verzekeraar, de Inspectie en de politie.

II.1. Met uitzondering van een licht ongeval, dat wordt geregistreerd in het register van eerste hulp, dient elk arbeidsongeval te worden aangegeven, hetzij rechtstreeks bij de verzekeraar, hetzij via de portaalsite van de sociale zekerheid. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op het ongeval.

Een licht ongeval is een ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer. Er mogen wel bepaalde zorgen verstrekt zijn, op voorwaarde dat de tussenkomst van een geneesheer niet vereist was en de zorgen pas na het ongeval werden toegediend, op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er dient echter wel aangifte te worden gedaan indien het lichte ongeval ernstiger wordt.

II.2. In bepaalde gevallen dient de werkgever het ongeval tevens aan te geven bij de Inspectie, onder meer indien de werkgever onder het paritair comité voor het bouwbedrijf valt of indien het slachtoffer een uitzendkracht is.

II.3. Tot slot dienen bij een overlijden door geweld of een verdacht overlijden op de werkplaats tot slot, dienen de politiediensten te worden gewaarschuwd zodat deze de nodige vaststellingen kunnen verrichten.

III. Ten derde dient de werkgever een bijdrage te betalen voor de verzekering tegen arbeidsongevallen. Die bijdrage maakt deel uit van de algemene socialezekerheidsbijdrage die wordt betaald aan de RSZ.

Tot slot vermelden we nog het volgende belangrijke punt. Terwijl de werkgever over een termijn van 8 dagen beschikt, te rekenen vanaf de dag na het arbeidsongeval, om dit laatste aan te geven, kan de werknemer de aangifte ook zelf doen. In dat geval is de termijn van 8 dagen niet van toepassing, maar kan de betrokken werknemer na een termijn van 3 jaar geen schadevergoeding voor zijn arbeidsongeval meer vorderen.

Tulay Kasap, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 14/07/2014.

Did you find this useful?