Article

KMO-update

Versoepeling liquiditeits- en solvabiliteitvoorwaarde voor Strategische Transformatiesteun

Strategische Transformatiesteun (STS) is een recente maatregel van de Vlaamse regering om bedrijven die plannen hebben om een grote investering te doen, die een significante verandering betekent binnen het bedrijf, financieel te ondersteunen. Deze steun kan oplopen tot 10% van de investeringskosten en 25% van de opleidingskosten, met een plafond van € 1.250.000.

Om strategische transformatiesteun aan te kunnen vragen hanteerde de overheid voorheen 2 grenzen zowel voor liquiditeit als solvabiliteit. Een bedrijf die voor één van beide onder de onderste grens bleef kon geen aanvraag indienen. Een bedrijf dat voor één van beide tussen de 2 grenzen zat moest kunnen aantonen dat het tegen het einde van het project de bovenste grens zou overschrijden.

Deze regel werd nu versoepeld waarbij er nog maar met 1 grens gewerkt wordt als volgt:

  1. wanneer zowel voor de solvabiliteit als voor de liquiditeit minstens de ondergrens wordt behaald, is de steunaanvraag op dat aspect ontvankelijk en zijn er geen bijkomende voorwaarden meer.
  2. wanneer de solvabiliteit en/of de liquiditeit zich onder de grens (in de “grijze zone”) bevindt, is de steunaanvraag ontvankelijk wanneer de onderneming een verklaring geeft waarom de ratio’s slechter zijn dan de ondergrens (= de mediaan voor de sector) EN wanneer de onderneming er zich schriftelijk toe verbindt de ondergrens te behalen uiterlijk tegen het einde van de realisatietermijn van het transformatieproject. Het Agentschap Ondernemen zal de geloofwaardigheid van dat schriftelijke engagement nagaan op basis van een becijferd verbetertraject dat nauw aansluit bij de uitvoering van het business plan en het transformatieproject.

Dit houdt in dat nu ook bedrijven die de voorheen vooropgestelde criteria niet haalden, nu wel in aanmerking komen voor STS, mits het opstellen van een businessplan waaruit blijkt dat men tegen het projecteinde de grenzen wel zal halen.

Voor meer informatie klik door op: http://www.agentschapondernemen.be/artikel/hoe-dient-u-de-aanvraag-0

Wat verandert er concreet?

  • Concreet betekent dit dat in principe nu alle ondernemingen met een geldige NACE code een steunaanvraag kunnen indienen en indien zij voldoende investeren en/of opleidingen voorzien.
  • Meer dan ooit ligt het accent echter op het aantonen dat het wel degelijk over een transformatie project gaat waarbij innovatie en internationalisatie een belangrijke rol speelt en waardoor het bedrijf een nieuwe elan krijgt met een stimulans tot meerverkoop en verdere groei.

Wat blijft behouden?

  • Enkel bedrijven met een aanvaardbare NACE code komen in aanmerking (zelfde als vroeger).
  • Enkel projecten die door investeringen en/of opleidingen een belangrijke transformatie realiseren en leiden tot een nieuw product/dienst/proces komen in aanmerking. Deze projecten kunnen door een individueel bedrijf of een groep van bedrijven ingediend worden.
  • Alle KMO’s komen zowel voor opleidingen als investeringen in aanmerking. Grote ondernemingen komen voor investeringssteun enkel in aanmerking in specifieke regio’s (de nieuwe lijst wordt beschikbaar vanaf 1 juli 2014), voor opleidingssteun echter komt heel Vlaanderen in aanmerking.
  • Deze steun is enkel van toepassing in het Vlaamse Gewest en staat dus open voor alle ondernemingen met een exploitatiezetel in Vlaanderen die investeren in Vlaanderen.
  • De instapdrempels blijven behouden
  • De evaluatie gebeurt door een commissie die het project beoordeelt op 7 criteria.

Meer info: http://www.agentschapondernemen.be/themas/strategische-transformatiesteun


Gepubliceerd op 27/05/2014.

Did you find this useful?