Article

KMO-update

Verwijzen naar algemene voorwaarden op een website is ook voor B2B NIET voldoende!

Algemene voorwaarden zijn de basis van de business van elke onderneming. Het belang van goed opgestelde algemene voorwaarden kan dan ook niet voldoende worden benadrukt. Opdat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een handelsrelatie, dient de ontvangende partij hiervan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard op het moment van de contractsluiting. Een belangrijke vraag is op welke manier deze algemene voorwaarden kunnen of dienen te worden meegedeeld?

In een tijd waarin e-commerce aan een opmerkelijk groei bezig is, stellen ondernemingen zich wel eens de vraag of een verwijzing naar de algemene voorwaarden die vermeld worden op hun website volstaat?

In een arrest van 25 maart 2013 verduidelijkt het Hof van Beroep te Brussel dat de loutere verwijzing in een offerte naar algemene voorwaarden op de website van de onderneming (waarbij het adres van de website van de onderneming wordt vermeld) niet volstaat om te kunnen besluiten dat partijen omtrent deze algemene voorwaarden overeenstemming hebben bereikt. Ondertekening van de offerte in kwestie biedt een onvoldoende waarborg dat de medecontractant heeft toegestemd in de clausules zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.

Meer in het algemeen stelt het Hof dat verwijzen naar algemene voorwaarden waarvan de tekst zelf niet in de handelsdocumenten (in dit geval de offerte) voorkomt, niet doet besluiten dat partijen hieromtrent wilsovereenstemming hebben bereikt, ook al betreft dit een B2B relatie. De enkele kennisgeving van een vindplaats impliceert geen stilzwijgend akkoord, niettegenstaande het handelsdocument door de medecontractant werd ondertekend.

Daarenboven merkt het Hof op dat het niet gaat om een duurzaam geregistreerde overeenkomst, gezien er geen elektronische berichten tussen partijen werden uitgestuurd om hun wilsovereenstemming uit te drukken. Hierbij komt dan nog dat de publicatie op de website evenmin duurzaam is. Immers, de publicatie kan op elk ogenblik eenzijdig gewijzigd worden.

Conclusie

Verwijzen naar algemene voorwaarden op een website is NIET voldoende om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden effectief van toepassing zijn tussen partijen. Zorgen voor tijdige en correcte mededeling van de algemene voorwaarden, met bewijs van aanvaarding door de medecontractant, is cruciaal!

Melissa Allegrezza, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 12/06/2014.


 

Did you find this useful?