Article

Vlaams Bodemdecreet - wijzigingen vanaf 1/1/2015

KMO-update

De evaluatie van vijf jaar praktijkervaring met de recente bodemwetgeving heeft enkele werkpunten blootgelegd. Op 4 september 2014 werd het Vlaamse decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Welke zijn de belangrijkste wijzigingen voor eigenaars van verontreinigde grond die op 1 januari 2015 in werking getreden zijn?

1/ Invoering van een specifieke regeling voor vermengde bodemverontreiniging

Vóór 1/1/2015 was een bodemverontreiniging waarvoor verschillende saneringsplichtigen werden aangewezen (gezien de verontreinigingen hun oorsprong vonden in verschillende periodes en/of op verschillende gronden waarna de verontreinigende stoffen zich vermengd hebben) niet specifiek gereglementeerd. De betrokken saneringsplichtigen dienden in onderling overleg afspraken te maken over de praktische en financiële afhandeling van de sanering van deze gemengde verontreiniging.

Het wijzigingsdecreet voorziet nu in de mogelijkheid voor de OVAM om een dergelijke verontreiniging als vermengde bodemverontreiniging te kwalificeren waaruit van rechtswege de verplichting ontstaat om gezamenlijk een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering uit te voeren. De kosten voor de sanering dienen gedragen te worden door de saneringsplichtigen overeenkomstig een door de OVAM vastgestelde verdeelsleutel.

2/ (Gedeeltelijke) vrijstelling

Het wijzigingsdecreet voorziet een oplossing voor de onbillijke situatie waarbij de laatste exploitant/gebruiker/eigenaar saneringsplichting is (was) voor de volledige bodemverontreiniging, ongeacht wanneer die verontreiniging ontstaan was.

Voortaan heeft de saneringsplichtige de mogelijkheid om zijn aandeel in de verontreiniging te bewijzen. Hij dient enkel de saneringsplicht te dragen voor zijn deel van de bodemverontreiniging, terwijl hij voor de overige verontreiniging een vrijstelling kan krijgen.

3/ Versnelde overdracht van risicogrond

Sinds 1/1/2015 dient geen tweede bodemdeskundige aangesteld te worden bij de procedure van versnelde overdracht van risicogrond. Deze versoepeling van de regelgeving zal tijd- en kostenbesparend werken.

Thijs Simoens, tsimoens@deloitte.com

Gepubliceerd op 26/03/2015.

version française
Did you find this useful?