Article

Vlaanderen - KMO-groeisubsidie

KMO-update

De kmo-groeisubsidie is een nieuw subsidie-instrument dat de Vlaamse overheid sinds 1 april 2016 ter beschikking stelt van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. De subsidie dient ofwel om de loonkost van een nieuw aan te werven strategisch profiel tijdens het eerste werkjaar te helpen financieren, ofwel om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren.

Deze nieuwe maatregel komt in de plaats van enkele vroegere maatregelen die vervallen: de IWT innovatiestudie en de aanwervingspremies voor strategische profielen.

De subsidie wordt dus aangewend voor het verwerven van de kennis die nodig is tijdens een transformatie-, innovatie- of internationalisatietraject. Enkele voorbeelden van groeitrajecten zijn: een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen, groeien door buitenlandse markten aan te boren, transformeren met het oog op groei, een nieuw businessmodel implementeren. Deze inhoudelijke invalshoeken (transformatie, innovatie en internationalisatie) zijn geen afgescheiden categorieën; ook gecombineerde trajecten zijn mogelijk. Het is dus mogelijk dat een groeitraject zowel een innovatie-, transformatie- en/of internationale component heeft.

Alleen een bedrijf met een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ kan de kmo-portefeuille gebruiken. D.w.z. dat de NACEBEL-code van de activiteit die het meest omzet genereert op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten moet staan.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per adviestraject met een externe dienstverlener en/of per aanwerving per jaar. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

  Externe versterking
= consultancy, kennisinstelling of studiebureau
Interne versterking
= aanwerving
Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie 25.000 euro 25.000 euro

Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20.000 euro (excl. btw) en een kmo kan per jaar en per groeitraject maximaal één subsidie-aanvraag toegekend krijgen. Financiering van zowel loonkost als de kost van een advies zijn ook mogelijk binnen dezelfde aanvraag.

1. Adviesverlening door een externe dienstverlener

Volgende adviezen komen in aanmerking?

 • Het advies dat verstrekt wordt, moet betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.
 • Het advies is een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan.
 • Het advies van meerdere dienstverleners is mogelijk binnen dezelfde aanvraag.
 • De dienstverlener kan pas starten met de adviesverlening de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht. Dienstverleners kunnen daarvoor geen beroep doen op onderaannemers.
 • De gekozen dienstverlener moet altijd een derde zijn ten aanzien van de steunvragende onderneming.

De volgende adviezen komen niet in aanmerking:

 • wettelijk verplichte adviezen;
 • adviezen van permanente of periodieke aard;
 • adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming;
 • niet-gespecialiseerde adviezen;
 • adviezen over subsidies.

Volgende kosten komen in aanmerking:

 • de personeels- en werkingskosten van de dienstverlener voor het verstrekken van het advies;
 • de verplaatsingskosten van de dienstverlener;
 • de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies.

2. Loonkost voor de aanwerving van een strategische medewerker

Welke kosten komen in aanmerking?

De bruto loonkost van een strategische medewerker wordt gesubsidieerd tijdens het eerste werkjaar bij de kmo. De strategische medewerker voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Hij/zij oefent geen loutere operationele of uitvoerende werkzaamheden uit maar weegt mee op de strategische beslissingen van de kmo;
 • Hij/zij moet een derde zijn ten aanzien van de onderneming;
 • Hij/zij wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract van onbepaalde duur;
 • Zijn/haar arbeidsovereenkomst start ten vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag.
 • Hij/zij blijft minstens één jaar werkzaam binnen de kmo voor de toekenning van de maximale subsidie van 25.000 euro. Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voordat er zes maanden zijn verstreken sinds de aanwerving (om welke reden dan ook) kan er geen steun worden verkregen en de reeds uitbetaalde steun wordt teruggevorderd. Indien de arbeidsovereenkomst met de strategische medewerker wordt beëindigd (om welke reden dan ook) voordat er een jaar is verstreken sinds de start van de werkzaamheden, maar waarbij de persoon op het ogenblik van de beëindiging minstens zes maanden in dienst is, zal de steun pro rata de gewerkte periode herzien worden.
 • Het gaat om een ‘nieuwe’ aanwerving voor de onderneming.

De bruto loonkost wordt gedefinieerd als het directe bruto jaarsalaris of –lonen van de aangeworven strategische medewerker. Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

Voor meer informatie zie: http://www.vlaio.be/themas/kmo-groeisubsidie

contact@subsidiepartners.be

Gepubliceerd op 21/06/2016

Did you find this useful?