Article

VLABEL neemt wederzijdse schenkingen in het vizier

KMO-update

In een recente beslissing (Voorafgaande beslissing nr. 16015 dd. 18.04.2016) neemt de Vlaamse Belastingdienst de wederzijdse schenking tussen echtgenoten, een gekende techniek van successieplanning, in het vizier. In voorliggend geval zijn de echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en hebben zij geen kinderen. De echtgenoten zijn onverdeeld eigenaar van een effectenportefeuille. Beide echtgenoten schenken elkaar hun respectievelijk onverdeelde helft in de effectenportefeuille.

VLABEL oordeelt dat deze specifieke toepassing van de wederzijdse schenking tussen echtgenoten onder het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF valt en lijkt hierbij vooral aanstoot te nemen aan het feit dat de schenking eigenlijk niets wijzigt. De wederzijdse schenking wordt door VLABEL geviseerd, aangezien de echtgenoten het voorwerp van de schenking in onverdeeldheid bezitten en elkaar de onverdeelde helft schenken.

Dergelijke schenking heeft volgens VLABEL weinig zin, vermits de ene onverdeelde helft vervangen wordt door de andere, identieke onverdeelde helft. Het vooropgestelde (burgerrechtelijke) motief om de langstlevende echtgenoot maximaal te beschermen, kan volgens VLABEL perfect op andere manieren worden verwezenlijkt, aangezien de echtgenoten bij gebrek aan toekomstige reservataire erfgenamen, vrij over al hun goederen kunnen beschikken.

Reden te meer om voorafgaand aan de wederzijdse schenking tussen echtgenoten, voldoende stil te staan bij de (niet fiscale) motieven van de verrichting. Uit voormelde voorafgaande beslissing blijkt wel dat VLABEL niet zomaar genoegen neemt met elke niet-fiscale motivering. Deze moet een zekere pertinentie hebben. Ook alternatieven zoals het aanwasbeding dienen te worden onderzocht alvorens te beslissen welke planningstechniek best wordt aangewend.

Over het aanwasbeding sprak VLABEL zich recent uit in haar Voorafgaande beslissing nr. 16009 dd. 21.03.2016. VLABEL beschouwt het aanwasbeding niet langer automatisch als een begiftiging. Wanneer uit de bewoordingen en de voorwaarden blijkt dat het een werkelijk kanscontract betreft, wordt de aanwas fiscaal beschouwd als ten bezwarende titel en derhalve vrij van schenk – of erfbelasting.

Jolien Vandaele – Legal Department

Gepubliceerd op 21/06/2016

Did you find this useful?