Article

KMO-update

Voordelen alle aard toegekend aan derden

Bij wie moet het voordeel van alle aard belastbaar gesteld worden dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een firmawagen (of enig ander voordeel) die een vennootschap ter beschikking stelt aan de echtgeno(o)t(e)/partner van een bedrijfsleider als die geen enkele beroepsmatige band heeft met de vennootschap?

Als er geen oorzakelijk verband is met het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, is dat VAA voor deze derde persoon geen belastbaar beroepsinkomen. Een dergelijk voordeel kan maar een belastbare bezoldiging zijn in hoofde van de bedrijfsleider (of werknemer) wanneer deze een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk voordeel haalt uit deze toekenning. Dit moet de fiscale administratie aantonen.

Men kan aannemen dat de terbeschikkingstelling van bijv. een wagen aan een zijn echtgenote, de bedrijfsleider (of werknemer) in staat stelt om zelf privé geen uitgaven te moeten doen om een wagen te financieren. Het voordeel aan zijn echtgenote verrijkt de vermogenstoestand van de bedrijfsleider omdat dit in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomt. Bijgevolg wordt dit voordeel dan bij de bedrijfsleider (of werknemer) op fiche gezet. Ook wanneer een bedrijfsleider (of werknemer) het gebruik van deze wagen doorgeeft aan een naaste zonder er uiteindelijk persoonlijk gebruik van te maken wordt hij geacht het voordeel zelf te hebben verkregen.

Als blijkt dat het voordeel in kwestie niet belastbaar is bij de werknemer of de bedrijfsleider stelt de administratie dat de vennootschap dan zal belast worden op een abnormaal of goedgunstig voordeel dat werd verleend heeft aan deze derde.

Dimitry Samyn, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/01/2014.


 

 

Did you find this useful?