Article

KMO-update

Voorschotfacturen: definitieve btw-regeling

Sinds 2013 zijn facturen die alle verplichtingen bevatten buiten de datum van opeisbaarheid van btw uitgereikt vóór de ontvangst van enige betaling of vóór het belastbaar feit, of ook voorschotfacturen genoemd, geen oorzaak van opeisbaarheid van btw meer. De overgangsregeling die van toepassing was, zal vanaf 1 januari 2015 worden vervangen door de definitieve regeling beschreven in beslissing nr. E.T.126.003.

B2B-handelingen in België: de administratieve toleranties

Eerst en vooral kan een leverancier voor een B2B-handeling in België een voorschotfactuur uitreiken. De administratie zal, bij wijze van tolerantie, dit uitgereikte document als een definitieve factuur beschouwen indien er maximum 7 dagen verstreken zijn tussen de uitreiking ervan en het belastbare feit. Indien er sprake is van een discrepantie van meer dan 7 dagen, is het document een echte voorschotfactuur en moet, bovenop de gebruikelijke vermeldingen, de vermoedelijke datum van opeisbaarheid van btw vermeld worden (dit kan de geraamde betalingsdatum zijn of de (overeengekomen) uiterste betaaldatum). Indien deze laatstgenoemde vermelding opgenomen is, wordt aanvaard dat er sprake is van een definitieve factuur.

Indien daarentegen deze vermelding ontbreekt, moet later een tweede definitieve factuur worden opgesteld. In beginsel neemt de leverancier deze handelingen op in de periodieke aangifte die betrekking heeft op de periode waarin de btw opeisbaar is, het is echter mogelijk dat de handelingen opgenomen worden in de aangifte met betrekking tot de periode waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt.

De klant kan vervolgens het recht op aftrek uitoefenen in de aangifte met betrekking tot de periode waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt, indien voor het einde van die periode een bewijs van opeisbaarheid geleverd wordt. De administratie aanvaardt dat het recht op aftrek in die periode uitgeoefend kan worden zonder bewijs van opeisbaarheid, zolang dit bewijs geleverd wordt binnen 3 maanden te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt. Indien de btw niet opeisbaar geworden is binnen deze zogenaamde windowperiode, zal een rechtzetting moeten plaatsvinden.

In het geval van handelingen met verlegging van heffing aanvaardt de administratie dat de klant in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode van de voorschotfactuur, de btw voldoet en ook het recht op aftrek uitoefent.

Voorschotfacturen en intracommunautaire handelingen

Voor intracommunautaire leveringen gelden heel specifieke regels inzake de opeisbaarheid van de btw en stelt de btw-administratie, in het kader van de gegevensuitwisseling tussen lidstaten, ook geen toleranties in. Vormen alvast geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw: de ontvangst van een vooruitbetaling, het uitreiken van een voorschotfactuur en zelfs het belastbare feit zelf.

De btw wordt daarentegen opeisbaar op het tijdstip van het uitreiken van de factuur met betrekking tot de intracommunautaire levering, of de 15de dag van de maand volgend op dit waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan (indien geen enkele factuur werd uitgereikt voor die datum). Het zijn deze tijdstippen die aanleiding geven tot de inschrijving in rooster 46 van de btw-aangifte en van de IC listing.

De verrichter van intracommunautaire diensten kan ten slotte voor de uitgereikte facturen enkel genieten van de reeds beschreven administratieve tolerantie in verband met de 7 dagen discrepantie tussen de uitreiking van de factuur en het belastbaar feit.

Daarentegen geldt inzake intracommunautaire verwervingen en diensten in België dezelfde tolerantie als voor handelingen met verlegging van heffing in het kader van B2B-handelingen in België.

B2C-handelingen

Wanneer een belastingplichtige vooral goederen levert of diensten verricht aan particulieren en hiervoor niet onderworpen is aan enige factureringsplicht, wordt de btw opeisbaar naarmate incassering (zelfs bij vrijwillige facturering) en is het mogelijk dat de belastingplichtige de btw vrijwillig te vroeg voldoet.

Daisy Tips, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 25/11/2014.

Did you find this useful?