Article

KMO-update

80 % vrijstelling doorstorting BV voor onderzoekers: aanmeldings- en adviesprocedure

Vanaf 1 juni 2013 werd het vrijstellingspercentage voor de doorstorting bedrijfsvoorheffing opgetrokken van 75 % naar 80%. Echter de verhoging van deze vrijstelling bracht ook bijkomende formaliteiten met zich mee. Zo dienen R&D projecten te worden gemeld bij de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Deze meldingsplicht treedt in werking op 1 januari 2014 voor nieuwe projecten die starten vanaf 1 januari 2014. Wat de op 1 januari 2014 reeds bestaande projecten betreft, moet men geen melding doen tot 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle projecten worden aangemeld.

Om rechtszekerheid te bieden of een project al dan niet voldoet aan de voorwaarden van research & development, zoals opgenomen in de wet, wordt de mogelijkheid geboden om een advies te vragen aan BELSPO.

In dit artikel zullen wij de aanmeldingsprocedure en adviesprocedure kort toelichten.

Meldingsprocedure

BELSPO maakt een onderscheid tussen de aanmeldingsprocedure voor R&D projecten en R&D programma’s. Voor beide wordt er voorzien in een aparte aanmeldingsprocedure.

* Punctuele R&D (R&D-project)

Punctuele R&D kan worden omschreven als eerder occasionele R&D-activiteiten met flexibele toewijzing van onderzoekers om een concreet project binnen een bepaalde tijdspanne te realiseren.

Dergelijke activiteiten dienen telkens op projectbasis te worden gemeld aan Belspo alvorens men kan genieten van vrijstelling doorstorting.

Belspo voorziet op haar website in een template op basis waarvan de bedrijven deze activiteiten/projecten kunnen aanmelden. Telkens zal men voldoende informatie moeten verschaffen over het project (o.a. specifieke toelichting over het project zoals technologische vooruitgang, …, de specifieke activiteiten, begin- en einddatum van het project, …)

* Structurele R&D (R&D-programma)

Bedrijven die op continue, structurele of terugkerende wijze onderzoeksactiviteiten verrichten, en dit met algemene doelstellingen, kunnen kwalificeren onder als een R&D programma.

In vele gevallen betreft het hoofdzakelijk industrieel onderzoek en experimentele ontwikkelingen die op een continue wijze in een vast team worden uitgevoerd.

Voor deze ondernemingen wordt er gevraagd om in de loop van 2014 een meeting te beleggen met BELSPO waarbij, in onderling overleg, een raamwerk zal worden vastgelegd waarbinnen de aanmelding van het R&D programma kan gebeuren.

Het grote voordeel om te kwalificeren als een R&D programma is dat men niet meer op projectbasis dient te melden wat op tijdbesparend is voor de onderneming.

Adviesprocedure

Zoals hierboven reeds aangehaald, kan (i.e. ≠ moet) men ook bij BELSPO terecht om af te toetsen of de activiteiten van de onderneming voldoen aan de voorwaarden die in de wet gesteld worden (kwalificeren de activiteiten van de onderneming onder research en development).

Een onderneming kan m.a.w. een voorafgaandelijk bindend advies verkrijgen van Belspo waardoor men rechtszekerheid verkrijgt inzake de kwalificatie van de activiteiten. Een dergelijk advies dient te worden afgeleverd binnen de drie maanden.

In tegenstelling tot de aanmelding van R&D projecten en R&D programma’s is het verkrijgen van een dergelijk advies een facultatief gegeven en wordt niet opgelegd door de wet.

Echter, het geeft ondernemingen wel voorafgaandelijke zekerheid betreffende de toepassing van de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing.

Conclusie

Aangezien de R&D projecten en R&D programma’s enkel in aanmerking komen voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing als ze zijn aangemeld bij BELSPO zijn de ondernemingen verplicht om het bewijs van de aanmelding ter beschikking te houden van de administratie (dit zeker gezien de aangekondigde controles).

Enkel het aanmelden zal niet automatisch leiden tot een correcte toepassing vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Het is hier van cruciaal belang dat de aangemelde activiteiten effectief kwalificeren als een onderzoeksproject of onderzoeksprogramma.

Indien Belspo een negatief advies aflevert wordt dit geacht een retroactief effect te hebben, waardoor de onterecht niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing alsnog dient doorgestort te worden.

Het is hier niet onbelangrijk te weten dat de fiscus eveneens (e.g. naar aanleiding van een controle over projecten van voor 2014) een (bindend) advies kan aanvragen bij BELSPO betreffende de R&D activiteiten van een onderneming.

Joachim Claes, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 12/06/2014.


 

Did you find this useful?