Article

KMO-update

Vrijstelling en gunsttarief van 15 % op Belgische spaarboekjes onder vuur

Nadat de vrijstelling van de intresten op spaarboekjes midden 2013 door het Hof van Justitie strijdig werd bevonden met de Europese Vrijheden, heeft het Grondwettelijk Hof in haar uitspraak van 23 januari 2014 hetzelfde gedaan met het gunsttarief van 15% dat van toepassing is op het niet-vrijgestelde gedeelte van de intresten op deze spaarboekjes.

Het Hof van Justitie oordeelde in haar uitspraak van 6 juni 2013 dat het systeem van de vrijstelling van belasting op intresten op Belgische spaarboekjes, terwijl diezelfde vrijstelling niet geldt voor intresten afkomstig van andere financiële instellingen gelegen binnen de EER, strijdig is met de Europese beginselen van het vrij verkeer van diensten (art. 56 VWUE) en kapitaal (art. 63 VWUE).

Op basis van dezelfde argumentatie als het Hof van Justitie oordeelt het Grondwettelijk hof dat, naast de vrijstelling op Belgische spaarboekjes, ook het gunsttarief van 15% dat van toepassing is op het niet-vrijgestelde gedeelte van de verkregen intresten op de Belgische spaarboekjes, strijdig is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel en de Europese vrijheden.

De praktische draagwijdte van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof is beperkt, aangezien het gaat over het gedeelte van de intresten dat het bedrag van 1.900,00 euro (voor aanslagjaar 2014) te boven gaat, wat impliceert dat, rekening houdend met een intrestvoet van 1,75%, het hier gaat over spaartegoeden die het bedrag van ongeveer 108.500,00 euro (of 217.000,00 euro op gezinsniveau) overschrijden. Het grootste probleem zit hem namelijk in de vrijstelling op de Belgische spaarboekjes, niet in het tarief.

Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de opheffing van de discriminatie tussen Belgische en buitenlandse spaarboekjes met terugwerkende kracht dient te gebeuren. Of dit in de praktijk georganiseerd kan worden, valt nog te bezien.

De vraag is hoe de Belgische regering zal reageren op de voornoemde veroordeling door het Hof van Justitie en het arrest van het Grondwettelijk hof. Het openstellen van de vrijstelling naar intresten verkregen op buitenlandse spaarboekjes zou een oplossing kunnen zijn, maar de praktische uitwerking hiervan, is op dit moment nog ongekend. Het lijdt echter geen twijfel dat de regering er alles aan zal doen om de gunstregeling op spaarboekjes te behouden.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…

Jasper Van Dyck, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/04/2014.


 

Did you find this useful?