Article

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

KMO-update

Startende ondernemingen krijgen vanaf 1 augustus 2015 een nieuw duwtje in de rug: vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

In haar beleidsverklaring had de federale Regering zich ertoe verbonden jonge ondernemingen te steunen. In dit kader heeft ze een “tax shelter voor start-ups” geïmplementeerd, om burgers aan te moedigen in jonge ondernemingen te investeren. Ze gaat in één adem door.
Via een programmawet van 10 augustus 2015 worden startende ondernemingen voortaan vrijgesteld om een deel van de aan de Staat verschuldigde bedrijfsvoorheffing door te storten, op voorwaarde dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?
Om van de maatregel te kunnen genieten, moeten de ondernemingen voldoen aan volgende 3 voorwaarden:
1. een onderneming uit de privésector zijn;
2. beschouwd worden als kleine onderneming in de zin artikel 15 van het Wetboek Vennootschapsrecht. Het gaat om vennootschappen met rechtspersoonlijkheid of natuurlijke personen die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van volgende limieten overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • jaaromzet, exclusief btw: 7.300.000 EUR;
  • balanstotaal: 3.650.000 EUR.

Tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt;

3. nog niet langer dan 48 maanden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn. Als de werkgever een activiteit voortzet die voorheen door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon werd uitgeoefend, gaat de termijn van 48 maanden beginnen te lopen op de dag van de eerste inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen door deze natuurlijke of rechtspersoon.

Zijn echter uitgesloten, ondernemingen:

  • waarvoor een faillietverklaring of vordering tot faillietverklaring is ingesteld of aan wie het beheer van het actief geheel of gedeeltelijk ontnomen werd;
  • waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend;
  • die ontbonden zijn of die in staat van vereffening verkeert

Bedrag van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
Kmo’s die aan voornoemde voorwaarden voldoen, moeten 100 % van de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de aan de werknemers betaalde of toegekende lonen afhouden. Ze moeten echter maar 90% van dit bedrag aan de Schatkist doorstorten en mogen dus 10% bijhouden.
De vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing bedraagt 20 % voor micro-ondernemingen (rechtspersoon of natuurlijke persoon); het gaat om de ondernemingen die voldoen aan à 2 van de 3 volgende voorwaarden:

  • het balanstotaal bedraagt maximaal 350.000 EUR;
  • de omzet exclusief btw bedraagt maximaal 700 000 EUR;
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt maximaal 10.

Cumulatie met andere vrijstellingen
De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen mag worden gecumuleerd met alle andere vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.


Inwerkingtreding
Deze maatregel treedt in werking op 1 augustus 2015.


Marie-Eve Comblen
– Social Department

version française
Did you find this useful?