Article

KMO-update

WACC: Weighted Average Cost of Capital

De (regelmatig gebruikte term) WACC staat voor de Gewogen Gemiddelde Kapitaal Kost van een onderneming. Dit is de kost die een onderneming betaalt om zichzelf te financieren, gebaseerd op enerzijds de kost van het eigen vermogen en anderzijds de kost van het vreemd vermogen. Bij het bepalen van deze gemiddelde kost wordt voor het eigen vermogen rekening gehouden met de vereiste opbrengst voor de aandeelhouders, zijnde dividend, en voor het vreemd vermogen met de kost van een externe financiering zoals een banklening. Bij deze laatste dient nog een verrekening te gebeuren met de vennootschapsbelasting, gezien rentelasten fiscaal aftrekbaar zijn. De WACC bekomt men door de kost van beide vermogens te ‘wegen’, in verhouding tot elk vermogensbestanddeel in de totale bedrijfsfinanciering.

In welke context wordt deze WACC gehanteerd? De WACC is de verdisconteringsvoet die wordt gebruikt bij de waardering van een onderneming. Hiervoor wordt de huidige waarde berekend van toekomstige vrije operationele kasstromen. Hoe hoger deze WACC, hoe lager de huidige waarde van de toekomstige kasstromen zal zijn, en dus hoe lager de waardering van een onderneming zal zijn. Daarom is het van belang om de elementen die de hoogte van deze WACC bepalen goed in de gaten te houden. Het meest relevante hierbij is het werken naar een gezonde structuur eigen vermogen versus vreemd vermogen. Indien uw onderneming overgekapitaliseerd is, zal dit de waardering van uw bedrijf niet ten goede komen.

Pieter Verraes, M&A Finance

Gepubliceerd op 15/07/2014.

Did you find this useful?