Article

KMO-update

De Wet betreffende de precontractuele informatie, nieuwe versie

Het Wetboek van economisch recht werd recentelijk wederom aangepast door de toevoeging van de specifieke bepalingen van Boek X “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies”, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2014.

Nadat de wet betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten op 1 februari 2006 in werking is getreden om de commerciële verhoudingen tussen franchisegever en -nemer te regelen, is de wetgever wederom tussengekomen om deze bepalingen meer juridische slagkracht te verlenen, en om deze wetgeving beter aan te passen aan de economische realiteit en bovendien in grote mate te vereenvoudigen.

Met dat doel heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 9 januari 2014 een wetsvoorstel voorgelegd, dat werd goedgekeurd op 21 februari 2014, aangaande de toevoeging van Boek X “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies” aan het Wetboek van economisch recht.

Het wetsontwerp herneemt de bepalingen van de wet aangaande de handelsagentuur en de verkoopconcessies zonder enige wijziging. De invoering van Boek X doelt daarbij voornamelijk op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet inzake precontractuele informatie.

Boek X maakt daarbij een einde aan de drie hiernavolgende discussies:

  • initieel was de wet specifiek bedoeld voor “overeenkomsten tussen twee (rechts)personen.” Deze formulering leidde tot de restrictieve interpretatie dat overeenkomsten tussen meer dan twee (rechts)personen buiten het toepassingsgebied van de wet vielen. Boek X beëindigt deze controverse door te preciseren dat de wet voortaan betrekking heeft op “overeenkomsten tussen meerdere (rechts)personen”;
  • de voorwaarde dat een commerciële samenwerkingsovereenkomst (direct of indirect) een vergoeding dient te omvatten om binnen het toepassingsgebied van de wet te vallen, werd geschrapt;
  • de derde wijziging betreft tenslotte de voorwaarde om te handelen “in eigen naam en voor eigen rekening”. Een aantal auteurs ging ervan uit dat aan deze voorwaarde moest worden voldaan in de precontractuele fase, alsook na de ondertekening van het contract. Deze theorie werd overigens bevestigd door het Hof van Beroep van Brussel in een arrest van 4 oktober 2012. Anderen waren van mening dat de voorwaarde om op te treden in eigen naam en voor eigen rekening enkel gold in de precontractuele fase. De wetgever koos nu voor deze laatste interpretatie door schrapping van de woorden “die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken”.

Naast deze elementen zijn nog andere belangrijke aanpassingen vermeldenswaard, met name:

  • de wet laat de partijen nu meer bewegingsruimte tijdens de “bezinningstermijn” van één maand tussen het ogenblik van de informatieverstrekking en de effectieve contractsluiting. De wet maakt nu namelijk mogelijk dat in het kader van een vertrouwelijkheidsakkoord wordt afgeweken van het verbod om een verbintenis aan te gaan of een vergoeding, bedrag of waarborg te vragen of betalen alvorens het verstrijken van deze termijn;
  • de wet verduidelijkt de regels in het geval van een wijziging van informatie en contractvoorstel tijdens de “bezinningstermijn”. Het nieuwe Boek X preciseert dat een nieuwe termijn van één maand ingaat bij elke wijziging van de verstrekte informatie, met uitzondering voor de wijzigingen die expliciet en op schriftelijke wijze worden aangevraagd door de beschermde partij;
  • een vereenvoudigde procedure wordt ingevoerd voor de vernieuwing of de verlenging van lopende samenwerkingsovereenkomsten;
  • de wet behoudt de nietigheidssanctie maar voorziet tevens in de mogelijkheid dat de beschermde partij een rechterlijke toetsing vraagt inzake dwaling en precontractuele aansprakelijkheid bij het aanleveren van onvolledige of onjuiste informatie. Dit kan gedurende de eerste twee jaren na het sluiten van de overeenkomst.

De nieuwe reglementering gaat in op 31 mei 2014 en is van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op overeenkomsten die vanaf die datum worden hernieuwd.

Cindy Torino, Tax & Legal Services
 

Gepubliceerd op 24/06/2014.

Did you find this useful?