Article

KMO-update

Wettelijke terugkeer vrijgesteld van successierechten

Met het decreet van 6 december 2013 heeft het Vlaams Parlement een nieuwe vrijstelling op het vlak van successierechten ingevoerd, namelijk ingeval van wettelijke terugkeer.

Deze is van toepassing in de situatie wanneer ouders of grootouders hun kinderen of kleinkinderen, aan wie zij bepaalde goederen hebben geschonken, overleven. In dat geval zullen de (groot)ouders de door hen geschonken goederen van hun vooroverleden afstammelingen erven, met uitsluiting van alle andere personen. Deze wettelijke terugkeer werkt enkel indien, ten eerste, het (klein)kind overlijdt zonder afstammelingen na te laten, en ten tweede, de geschonken goederen nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap. Indien de goederen vervreemd werden, maar de prijs ervoor door de koper nog niet betaald werd aan het (klein)kind, dan erven de (groot)ouders de vordering op de koper.

De wettelijke terugkeer is een wettelijk erfrecht en had aldus het vervelende gevolg dat (groot)ouders met successierechten belast werden op goederen welke ze in eerste instantie zelf hadden geschonken. Recent werd aldus het Vlaams Wetboek van Successierechten gewijzigd, in die zin dat er een vrijstelling van successierechten werd ingeschreven in geval van vererving door wettelijke terugkeer. Hoewel deze wetswijziging uiteraard toe te juichen is, zal het praktische nut ervan wellicht beperkt blijven.

In de praktijk kon op de belastbaarheid van de wettelijke terugkeer immers geanticipeerd worden, door aan de schenking aan de (klein)kinderen een ontbindende voorwaarde van kinderloos vooroverlijden van de begiftigde te koppelen (ook wel ‘conventioneel terugkeerbeding’ genoemd). Indien de begiftigde in dat geval vóór de schenker zou overlijden zonder kinderen na te laten, dan werd de schenking retroactief ontbonden en keerden de geschonken goederen integraal terug naar het vermogen van de schenker, vrij van successierechten. Een bijkomend voordeel aan het conventioneel terugkeerbeding is dat er ook bijkomende voorwaarden aan kunnen worden verbonden (de terugkeer van de goederen welke in de plaats zouden gekomen, de terugkeer afhankelijk van bijvoorbeeld de leeftijd van de begiftigde bij zijn vooroverlijden). Om deze redenen zullen we in de praktijk nog steeds sneller gebruik maken van de conventionele terugkeer dan van de eerder beperkte wettelijke terugkeer.

In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de wetgeving onveranderd en zal de wettelijke terugkeer alsdus nog steeds belast worden met successierechten.

Brendan Kerremans, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/01/2014.


 

 

Did you find this useful?