loonnorm

News

De loonnorm '17-'18: om rekening mee te houden!

KMO-update

Sinds 1997 legt men tweejaarlijks een loonnorm vast. Dit is de maximaal toegelaten marge voor de loonkostenontwikkeling in België zodat ons land concurrentieel kan blijven ten opzichte van onze buurlanden. Voor de periode 2017-2018 sloten de sociale partners binnen de Nationale ArbeidsRaad de CAO 119 die de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastlegt op 1,1%.

In het verleden was de loonnorm dwingend, maar in de praktijk zagen we hier weinig controles op (en bijgevolg ook zelden sanctionering in geval van overtredingen). Daar moet een nieuwe wet van 19 maart 2017 verandering in brengen.

Wat?

De marge van de 1,1% loonkostenontwikkeling over 2017-2018 mag volgens de wet niet worden overschreden door "overeenkomsten" op intersectoraal, ondernemings- of individueel niveau. Het is betwist of een werkgever door eenzijdige loonsverhoging/bonus aan de loonnorm kan ontsnappen.

De 'loonkostenontwikkeling' blijft een moeilijk begrip: het moet gaan om de nominale verhoging van de gemiddelde loonkosten van een werknemer in de privésector uitgedrukt in FTE's. Dit wijst op een zogenaamde 'macro-economische norm' waarvan de overschrijding pas eind 2018 geëvalueerd kan worden.

De 'loonkosten' omvatten de beloning van werknemers in de zin van de totale vergoedingen, in geld of in natura, die door een werkgever aan werknemers verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens de betreffende periode 2017-2018 hebben verricht.

Voor de berekening van de loonkostenontwikkeling wordt uiteraard de verhoging van de loonmassa die voortvloeien uit de toename van het aantal personeelsleden in voltijdse equivalenten bij een bepaalde werkgever niet meegeteld.

Sancties?

Een werkgever die de marge niet naleeft, kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 250 tot 5.000 EUR. Deze geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (met een maximum van 100).

Er wordt verwacht dat de sociale inspectie, in tegenstelling tot vroeger strenger en frequenter zal controleren. In de toelichting bij de wet is voorzien dat men de rubriek 62 van de jaarrekeningen zal screenen om overtreders op te sporen.

Mag een werkgever nog opslag geven?

Werkgevers wachten best af of hun sector de loonnorm (gedeeltelijk) invult. Daarna dient men bij geplande loonsverhogingen na te gaan of de loonnorm gerespecteerd werd op ondernemingsniveau door de loonkostevolutie binnen de eigen onderneming te monitoren.

Belangrijk om weten is dat de loonnorm niet in hoofde van iedere werknemer afzonderlijk wordt geëvalueerd, gezien het gaat om de 'gemiddelde' loonkost per werknemer. Dit biedt een werkgever ruimte om met het beschikbare budget wat te puzzelen onder zijn werknemers.

Het kan nuttig zijn om bepaalde zaken die specifiek uit de loonnorm gehouden werden te overwegen: we denken bijvoorbeeld aan een loonbonus, warranten, een innovatiepremie, aanvullend pensioen, …

Auteur: Anneleen Terryn
Gepubliceerd op 06/04/2917

Did you find this useful?