nieuwe-regels-bvba

News

Nieuwe regels voor de bvba

KMO-updates

De invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt vanaf 1 januari 2020 een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor bestaande vennootschappen.

Hieronder vestigen wij graag uw aandacht op de belangrijkste nieuwe regels die specifiek voor de bvba van toepassing worden.

1. Wijziging terminologie

Vanaf 1 januari 2020:

  • wijzigt de rechtsvorm van de bvba automatisch in bv (besloten vennootschap);
  • wijzigt de term ‘zaakvoerder(s)’ automatisch in bestuurder(s);
  • wijzigt de term ‘venno(o)t(en)’ automatisch in aandeelhouder(s).

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 namens de bv moet ondertekend worden als bestuurder (in plaats van zaakvoerder).

De gewijzigde terminologie dient ook gebruikt te worden op alle facturen, officiële documenten, mailverkeer, briefwisseling, briefpapier, website, algemene voorwaarden, enz. Deze opsomming is echter niet-limitatief. Het komt er dus op neer dat iedere communicatie aangepast moet worden naar de nieuwe rechtsvorm bv. Dit geldt ook wanneer er nog geen statutenwijziging heeft plaatsgevonden.

2. Afschaffing kapitaalconcept

Vanaf 1 januari 2020 wordt het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve automatisch omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen, dat slechts kan worden uitgekeerd nadat het via een statutenwijziging bij de notaris beschikbaar werd gemaakt.

Concreet betekent dit dat de bedragen die op vandaag geboekt staan op de rekeningen kapitaal en wettelijke reserve overgeboekt moeten worden naar nieuw te creëren rekeningen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar het artikel “Bvba met kapitaal wordt kapitaalloze bv” dat zal verschijnen in de eerstvolgende editie van onze nieuwsbrief Actualiteiten.

3. Invoering dubbele uitkeringstest

Vanaf 1 januari 2020 dient elke uitkering in een bv (dividend, tantième, teruggave van inbreng, inkoop, …) te worden voorafgegaan door een dubbele uitkeringstest, met name de nettoactieftest en de liquiditeitstest.

4. Aandelenregister

Het nieuwe wetboek voorziet in een aantal bijkomende verplichte vermeldingen, op te nemen in het aandelenregister. Onder meer de statutaire beperkingen aan de overdracht van aandelen, de op elk aandeel gedane stortingen, alsook de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten moeten in het aandelenregister vermeld worden.

Het kan in bepaalde gevallen aangewezen zijn om nog vóór 1 januari 2020 bepaalde acties te ondernemen. Zo kunt u nagaan of het in uw geval aangeraden is om nog een winstuitkering toe te kennen vóór de dubbele uitkeringstest van toepassing wordt. Daarnaast kan het interessant zijn om een eventuele omzetting naar een nv in overweging te nemen indien u als bvba op regelmatige basis winst uitkeert.

Wij staan steeds tot uw beschikking om dit verder met u te bespreken.

Gepubliceerd op 06/12/2019

Did you find this useful?