rekening-courant

News

Rekening-courant met debetstand in 2017: rentevoet van 8,78%

KMO-update

Wanneer een bedrijfsleider of een werknemer een renteloze of voordelige lening ontvangt vanwege de onderneming, geniet die een voordeel in natura dat belastbaar wordt in de personenbelasting.

Dit voordeel wordt op forfaitaire wijze vastgesteld op een tarief dat jaarlijks wordt gepubliceerd.

De toe te passen rentevoet voor kalenderjaar 2017 bedraagt 8,78% voor de rekeningen-courant met debetsaldo (voor kalenderjaar 2016 bedroeg het tarief 9,27%).

Met dit percentage zal rekening moeten gehouden worden bij de berekening van de voordelen van alle aard over kalenderjaar 2017.

 Wanneer geopteerd wordt om geen belastbaar voordeel in hoofde van de genieter te weerhouden, moet de ontlener 8,78% intrest betalen aan de onderneming.

Ook voor de andere leningen (hypothecaire leningen, lening met vaste looptijd,...) werden de referentierentevoeten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018.

Gepubliceerd op 27/03/2018
Nele Vancaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?