taks-op-effectenrekening

News

Herinnering betaling taks op de effectenrekening

KMO-update

Uiterlijke betalingsdatum 31 augustus 2019

Call to action

Vanaf aanslagjaar 2019 geldt er een meldplicht wanneer u titularis bent van meer dan één effectenrekening.

Daarnaast zal er een belasting van 0,15 % verschuldigd zijn op de volledige waarde van de effectenrekening wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500.000 EUR of meer bedraagt.

Voor rijksinwoners wordt rekening gehouden met effectenrekeningen bij tussenpersonen gevestigd in België en in het buitenland. Voor niet-inwoners (BNI) houdt men enkel rekening met effectenrekeningen bij Belgische tussenpersonen. Of de taks voor niet-inwoners al dan niet effectief verschuldigd zal zijn, dient beoordeeld te worden in functie van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag.

Wordt de effectenrekening gehouden bij een Belgische tussenpersoon (bijv. financiële instelling), dan wordt de taks automatisch en bevrijdend door die tussenpersoon ingehouden als uw aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten minstens 500.000 EUR bedraagt. U moet dan verder geen aangifte doen van de waarden op uw effectenrekening(en). De automatische en bevrijdende inhouding door de tussenpersoon doet uiteraard geen afbreuk aan de nieuwe meldplicht in de aangifte personenbelasting en in de aangifte niet-inwoner.

Daarnaast kan u, als titularis, kiezen voor een opt-in. In dat geval kan u de taks alsnog laten inhouden (door de Belgische tussenpersoon) als uw aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten het grensbedrag van 500.000 EUR niet overschrijdt. U kan hiervoor best opteren als u meerdere effectenrekeningen aanhoudt bij Belgische tussenpersonen en vermoedt dat uw aandeel in de totale gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten 500.000 EUR of meer bedraagt. In voorkomend geval kan u elke financiële instelling vragen om de taks op de effectenrekening toch in te houden met bevrijdend karakter via een opt-in. Ook deze optie doet geen afbreuk aan de nieuwe meldplicht in de aangifte personenbelasting en in de aangifte niet-inwoners.

U bent als titularis zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de betaling van de taks op de effectenrekening in de volgende gevallen:

  • De effectenrekening wordt aangehouden bij een buitenlands tussenpersoon.
  • U kiest niet voor de opt-in regeling (zie hiervoor), doch u bent titularis van meerdere effectenrekeningen bij verschillende financiële instellingen, en het totaal van de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op alle effectenrekeningen bedraagt minstens 500.000 EUR.

Gelieve te noteren dat de taks uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de belastbare grondslag aanwezig was, moet worden betaald. Voor effectenrekeningen aangehouden in 2018 bedraagt de uiterlijke betalingsdatum bijgevolg 31 augustus 2019. De aangifte dient elektronisch te worden ingediend, uiterlijk op de laatste dag voor indiening van de aangifte in de personenbelasting.

Meer info?

Contacteer onderstaande personen:

Annick Vanbylen
+ 32 3 800 88 95
avanbylen@deloitte.com

Gepubliceerd op 27/08/2019

Did you find this useful?