tax-shelter

News

Tax shelter voor startende ondernemingen – attesten overmaken aan de administratie vóór 31 juli 2017 

KMO-update

Startende ondernemingen die in het kader van de oprichting of een kapitaalverhoging natuurlijke personen-investeerders konden aantrekken op grond van de toepassing van de tax shelter voor startende ondernemingen (die een belastingvermindering van 30% of 45% kan opleveren in hoofde van de achterliggende investeerder), moeten een aantal procedurele voorwaarden naleven.

Deze vennootschappen moeten – afhankelijk van de concrete omstandigheden - verschillende attesten opmaken, die jaarlijks vóór 31 maart bezorgd moeten worden aan de investeerders, die deze ter beschikking moeten houden van de administratie. Het gaat meer bepaald om volgende attesten:

  • een verwervingsattest op grond waarvan de investeerder zijn recht op de belastingvermindering kan bewijzen;
  • een loyauteitsattest op grond waarvan de investeerder zijn recht op het behoud van die belastingvermindering kan bewijzen. De definitieve verwerving van het integrale fiscale voordeel is immers gekoppeld aan de voorwaarde dat de investeerder de aandelen gedurende 48 maanden in bezit houdt);
  • een vervreemdingsattest dat bevestigt in welke mate de eerder verworven belastingvermindering verloren zal gaan ingeval de loyauteitsperiode niet gerespecteerd wordt.

In april 2017 werden de procedurele regels aangepast en dat met ingang van aanslagjaar 2017. Sindsdien stipuleren de wettelijke bepalingen dat de attesten niet enkel aan de investeerders moeten worden overgemaakt, maar dat deze tevens bezorgd moeten worden aan de administratie. Deze documenten moeten, hetzij op papier, hetzij via mail, naar de volgende dienst moeten worden verstuurd:

KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing, Kruidtuinlaan 50, bus 3406, 1000 Brussel,tel.: 0257 529 90. E-mail adres kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be.

Principieel moeten de attesten ook voor 31 maart overgemaakt worden aan de administratie. Voor 2017 werd evenwel uitstel verleend tot 31 juli 2017. Vennootschappen die in 2016 tax shelter-gelden ophaalden, hebben derhalve tot dan de tijd om de attesten (die principieel reeds bezorgd werden aan de investeerders) ook over te maken aan de administratie.

Anne Mieke Vandekerkhove
Gepubliceerd op 30/06/2017

Did you find this useful?