Article

KMO-update

Roerende voorheffing van 25 naar 27%: wat kan er nog gedaan worden vóór 1/1/2016 ?

In het kader van de “tax shift” zal het standaardtarief in de roerende voorheffing op dividenden, intresten en royalty’s verhoogd worden van 25 naar 27% voor toekenningen en betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2016. Onder dividenden vallen o.a. ook geherkwalificeerde intresten, inkoop- en liquidatieboni.

Wat kan er nog gedaan worden vóór 1/1/2016?

  • Dividenden onderworpen aan 25% roerende voorheffing kunnen nog (tussentijds of ad interim) worden uitgekeerd in 2015 (hierbij mag de eventuele impact van de fairness tax niet uit het oog verloren worden);
  • Vereffeningen waarbij liquidatieboni naar boven zullen komen (belastbaar aan 25%) kunnen - waar mogelijk - in voorschot dan wel in een versnelde sluiting worden uitgekeerd vóór het jaareinde;
  • In dezelfde zin kan overwogen worden om geplande inkoopverrichtingen van eigen aandelen vooruit te schuiven;
  • Verder bestaat de mogelijkheid om de reeds verlopen intresten op leningen toegestaan aan de vennootschap tussentijds af te rekenen per 31/12/2015, in afwijking van de contractuele vervaldag. Hiertoe dient een addendum aan de oorspronkelijke leningsovereenkomst gevoegd te worden. Hetzelfde geldt voor de vervroegde afrekening van contractueel verschuldigde royalty’s;  
  • Tenslotte, voor wat betreft de rekeningen-courant op de vennootschap kunnen de intresten op het per 31/12/2015 vaststaande gedeelte eveneens vervroegd worden toegekend op jaareinde. Idealiter wordt dit vaststaande gedeelte overgeboekt naar een afzonderlijke rekening van het passief.

Louis Mortier - Tax Department

Did you find this useful?