Article

KMO-update

Verhoging van het drempelbedrag voor de vrijgestelde kleine onderneming

Het omzetplafond voor de toepassing van de ‘kleine ondernemingsregeling’ inzake BTW verhoogt naar 25.000 EUR. Indien een belastingplichtige reeds vanaf 1 januari 2016 van deze regeling wenst te genieten, dan moet hij uiterlijk 15 december bij ter post aangetekende brief een aanvraag indienen bij zijn controlekantoor (zie formulier in bijlage).

Een belastingplichtige kan na 15 december 2015 nog steeds opteren voor de kleine ondernemingsregeling, maar zal dan pas van deze regeling kunnen genieten met ingang van
1 juli 2016 indien het verzoek wordt ingediend voor 1 juni 2016.

Call for action !

Voor kmo's met een omzet lager dan 25.000 EUR en die vanaf 1 januari 2016 reeds willen genieten van de kleine ondernemingsregeling zal er dus snel gehandeld moeten worden. Noteer wel dat de overstap naar de regeling naast het verlies van het recht op aftrek van btw ook een herziening tot gevolg heeft van de voorheen afgetrokken btw.

Het btw-team

Did you find this useful?