Article

KMO-update

Btw: voorschot bij de maandaangifte

Vergeet je decembervoorschot niet

De belastingplichtige die btw-aangiftes op maandelijkse basis indient, moet gedurende de maand december 2015 een voorschot betalen over de verschuldigde btw van de maand december van datzelfde jaar, het zogenaamde decembervoorschot.

Het decembervoorschot kan op twee manieren berekend worden.

Algemene regel

Het bedrag van het voorschot stemt overeen met het effectieve bedrag aan verschuldigde btw over de handelingen gerealiseerd van 1 tot 20 december 2015 (i.c. de opeisbare btw tijdens deze periode verminderd met de aftrekbare btw in diezelfde periode).

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  • Het bedrag van de opeisbare btw voor de handelingen van de periode 1 tot 20 december 2015 is groter dan het bedrag aan aftrekbare btw voor deze periode. Het uiteindelijke saldo aan verschuldigde btw dient opgenomen te worden in rooster 91;
  • Het bedrag van de opeisbare btw voor die periode is kleiner of gelijk aan het bedrag van de aftrekbare btw (er is dus geen voorschot vereist). In rooster 91 moet het bedrag 0,00 worden vermeld.

De belastingplichtige dient een detail van de berekening van het aangegeven bedrag ter beschikking te houden, mocht de btw-administratie hierom verzoeken bij een controle.

Het voorschot moet uiterlijk op 24 december 2015 betaald worden. Bij de betaling mag rekening gehouden worden met het bedrag van het bestaande creditsaldo op de rekening-courant.

Indien er als belastingplichtige geopteerd wordt om deze algemene regel toe te passen zal er steeds een bedrag moeten worden opgenomen in rooster 91 van de periodieke btw-aangifte over de maand december 2015 (zijnde het effectief verschuldigde btw-bedrag of 0) !

Afwijkende regel: het dubbel van het saldo van de maand november betalen

In afwijking van de algemene regel kunnen belastingplichtigen er ook voor opteren om als decembervoorschot, hetzelfde bedrag aan verschuldigde btw over de maand november 2015 te storten (in casu het bedrag in rooster 71 van de btw-aangifte over de maand november tevens als decembervoorschot te nemen).

Ook in dit geval moet de betaling van het voorschot gebeuren voor 24 december 2015. Niet te vergeten dat het eigenlijke saldo van de aangifte over de maand november daarentegen reeds voldaan moet worden voor 21 december 2015 (gezien 20 december een zondag is). Ook hier kan de belastingplichtige rekening houden met een eventueel creditsaldo op de rekening-courant.

 

Wanneer de belastingplichtige beroep doet op deze afwijkende regel, mag hij rooster 91 van de btw-aangifte niet invullen!

 

Bij niet of laattijdige betaling van het voorschot zullen intresten aangerekend worden, rekening houdend met het btw-tegoed van de belastingplichtige op 24 december 2015.

 

Indien de btw-aangifte van november in een teruggaaf resulteert (bedrag in rooster 72), dient geen voorschot betaald te worden.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u bovenstaande materie wenst te bespreken of bij andere vragen.

Het btw-team

version française
Did you find this useful?