Article

KMO-update

WAP: wijzigingen rendementsgarantie

De Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziet in een minimumrendement dat een werkgever verplicht moet garanderen op de groepsverzekering van zijn werknemers.

Er geldt een verplicht gegarandeerd rendement van 3,25 % op de werkgeversbijdragen en
3,75 % op de werknemersbijdragen die gestort worden in de groepsverzekering.

Deze percentages zijn onder druk komen te staan en verschillende groepsverzekeraars hebben dan ook de rentevoeten verlaagd tot percentages die lager zijn dan het rendement dat de werkgever moet garanderen.

Dit heeft tot gevolg dat de werkgever het verschil zelf zal moeten bijpassen indien het behaalde rendement op het ogenblik van uitbetaling lager ligt dan het rendement dat hij dient te garanderen.

Hierdoor bestaat het risico dat werkgevers meer terughoudend zouden worden voor het afsluiten van een groepsverzekering voor het personeel. De sociale partners zijn om die reden gaan samenzitten om een oplossing te zoeken voor de rendementsgarantie.

De ‘Groep van 10’ heeft op 16 oktober 2015 een akkoord bereikt waardoor de werkgevers vanaf 2016 een rendement dienen te garanderen van minimum 1,75 % en maximum 3,75 %. Het effectieve minimumrendement zal variabel zijn in functie van de rente op tienjarig Belgisch Staatspapier.

65 % van 10-jaarsrente Belgisch Staatspapier

Rendement stortingen groepsverzekering

< 1,75 %

1,75 %

> 1,75 % en < 3,75 %

> 1,75 % en < 3,75 %

> 3,75 %

3,75 %

Voor stortingen vóór 2016 zullen de ‘oude’ rendementsgaranties blijven gelden indien de groepsverzekering afgesloten werd bij een pensioenverzekeraar. Indien er gewerkt wordt met een pensioenfonds, zullen de contractuele afspraken met de sector of het Fonds bepalen of op de vroegere stortingen al dan niet het nieuwe minimumrendement zal gelden.

Het akkoord zou ertoe leiden dat in 2016 en 2017 de rendementsgarantie 1,75 % zal bedragen door de lage rente.

Het akkoord werd overgemaakt aan de regering. Deze zal beslissen of zij het akkoord van de sociale partners al dan niet honoreert, rekening houdende met het regeerakkoord en het budget.

Liesbeth De Sutter – Social Department

Did you find this useful?