Article

KMO-update

Tariefstijging werken aan privéwoningen jonger dan 10 jaar: overgangsmaatregel

In september informeerden wij u reeds over de nieuwe tariefregeling voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 en jonger dan 10 jaar (zie Newsflash in bijlage).

Deze tariefstijging werd vorige week definitief goedgekeurd door de Ministerraad en gaat bijgevolg in op 1 januari 2016.

Er is in een overgangsmaatregel voorzien voor woningen die in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen.

Werken aan die woningen kunnen tot 31 december 2017 aan het verlaagd tarief van 6% worden gefactureerd, dit onder de volgende strikte voorwaarden:

(1)   Werken onderworpen aan de stedenbouwkundige vergunning – of meldingsplicht: de aanvraag of melding gebeurde uiterlijk op 31/12/2015

(2)   Andere werken: U hebt met uw klant een overeenkomst met vaste datum opgemaakt uiterlijk op 31/12/2015. De overeenkomst moet bovendien specifiek en gedetailleerd zijn.

De vaste datum van de overeenkomst met uw klant kunt u op één van de volgende manieren bewijzen:

a.     U bezorgt een kopie van de overeenkomst aan uw controlekantoor uiterlijk 31/12/2015 (ontvangstbewijs!);

b.     U registreert de overeenkomst uiterlijk op 31/12/2015 op een registratiekantoor naar keuze;

c.      U laat de hoofdinhoud in een notariële akte opnemen uiterlijk op 31/12/2015.

U dient deze overgangsmaatregel met de nodige voorzichtigheid toe te passen. Als het verlaagd tarief onterecht wordt toegepast loopt u als aannemer het risico dat ze alsnog de btw aan 21% bij u invorderen (verhoogd met boeten en interesten). De werken moeten bovendien uiterlijk op 31/12/2017 gefactureerd worden. Voorzichtigheid rond voorschotfacturatie blijft ten slotte eveneens belangrijk (zie pdf in bijlage – belangrijke aandachtspunten).

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het btw-team

Laure Vanhulle – VAT Department

Did you find this useful?