beurstaks

News

Wijziging beurstaks – impact voor beleggingen in het buitenland

KMO-update

Toepassingsgebied

De Belgische beurstaks is klassiek verschuldigd bij transacties op financiële instrumenten die in België worden aangegaan of uitgevoerd, mits een in België gevestigde tussenpersoon (een financiële instelling, dan wel een andere gekwalificeerde tussenpersoon) betrokken is bij deze verrichting.

Op grond van de voorheen geldende wetgeving, was geen beurstaks verschuldigd ingeval een belegger zonder tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon intekende op in het buitenland uitgegeven effecten. De beurstaks kon ook vermeden worden door orders te plaatsen via een buitenlandse tussenpersoon, zoals een buitenlandse vermogensbank of een buitenlands internetplatform.

Met ingang van 1 januari 2017 werd het toepassingsgebied van de beurstaks substantieel uitgebreid. Sinds deze datum worden verrichtingen geacht in België te zijn aangegaan of uitgevoerd wanneer het order (de koop of verkoop) daartoe "rechtstreeks of onrechtstreeks" aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven, door hetzij

  • een natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België;
  • een rechtspersoon voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België.

Door deze uitbreiding kunnen voortaan ook orders die via buitenlandse financiële instellingen of beursmakelaars en buitenlandse internetplatformen worden geplaatst, binnen de scope van de Belgische beurstaks komen. De nieuwe bepalingen beogen een ruim toepassingsgebied, waardoor o.m. ook discretionair beheer (bij een buitenlandse vermogensbank), alsook orders die via een introducing broker aan een buitenlandse entiteit worden doorgegeven, geviseerd zouden worden.

Aangifte- en betalingsplicht in hoofde van de belegger

De verplichtingen inzake de beurstaks worden klassiek voldaan door de betrokken tussenpersoon (een financiële instelling dan wel een andere gekwalificeerde tussenpersoon). Tussenpersonen die niet in België gevestigd zijn, kunnen echter niet gedwongen worden de Belgische fiscale bepalingen na te leven. Zij kunnen er wel voor opteren om in dit kader vrijwillig een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger aan te duiden, die – mits erkenning van de minister van Financiën – alle verplichtingen op vlak van beurstaks voor zijn rekening kan nemen. Naar verluidt hebben al meerdere Nederlandse en Luxemburgse instellingen een dergelijke vertegenwoordiger aangesteld.

Ingeval de in het buitenland gevestigde tussenpersoon de verplichtingen inzake de beurstaks niet spontaan voor zijn rekening neemt, verschuiven deze naar de achterliggende belegger of ordergever (natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België, dan wel rechtspersoon, die handelt voor rekening van een zetel of vestiging in België). Principieel is het deze persoon die de schuldenaar is van de beurstaks voor verrichtingen die op grond van de wetswijziging binnen het toepassingsgebied van de Belgische beurstaks vallen; hij kan slechts aan deze verplichting ontsnappen door aan te tonen dat de beurstaks reeds werd betaald. Bij gebrek aan een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger, is het dus de ordergever zelf die de beurstaks rechtstreeks moet betalen, en hiervan ook een opgave moet doen bij de administratie. Het model daartoe is terug te vinden op de website van de FOD Financiën.

Voor de belegger / ordergever is het geen eenvoudige opdracht om de opgave zelf in te vullen en de verschuldigde beurstaks correct te berekenen. Er bestaan namelijk uiteenlopende tarieven en plafonds die verschillen naargelang de aard van het financieel product waarop de verrichting betrekking heeft. Het is dan ook aanbevolen om de tussenpersoon (veelal de buitenlandse financiële instelling) tijdig te informeren of deze – al dan niet met behulp van een aansprakelijke vertegenwoordiger – ondersteuning zal bieden op vlak van de berekening van de verschuldigde beurstaks, en/of de inning en doorstorting van de beurstaks, en de hieraan gerelateerde formaliteiten.

Termijnen / boetes

Indien de belegger / ordergever (natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België, dan wel rechtspersoon, die handelt voor rekening van een zetel of vestiging in België) zelf de beurstaks verschuldigd is, moet hij de beurstaks betalen op uiterlijk de laatste dag van de tweede maand volgend op het aangaan of de uitvoering van de betrokken verrichting. De begeleidende opgave moet uiterlijk op de dag van betaling worden ingediend. De FOD Financiën heeft reeds via een persbericht gecommuniceerd dat zij een uitstel toestaat voor orders die werden geplaatst in de periode januari – maart 2017. Voor dergelijke orders krijgen de beleggers / ordergevers tot 30 juni 2017 om de taks te betalen en de opgave in te dienen.

Het niet (tijdig) vervullen van de formaliteiten wordt zwaar gesanctioneerd, met een nalatigheidsinterest van 7% vanaf het ogenblik waarop de betaling had moeten geschieden en een boete van 50 euro per week vertraging bij laattijdige indiening van de opgave (maximaal voor 52 weken). Onjuistheid of onvolledigheid in de opgave wordt gestraft met een boete gelijk aan vijf maal de ontdoken taks, met een minimum van 250 EUR.

Op grond van een overgangsbepaling, worden de boetes bij laattijdige opgaves tijdelijk versoepeld. In de periode 1 juli 2017 – 31 december 2017 wordt de boete beperkt tot 25 EUR per week vertraging (ipv 50 EUR).

Contact

Indien u hierover verdere vragen heeft, of ondersteuning nodig heeft bij het voldoen van de wettelijke formaliteiten, gelieve uw contactpersoon binnen onze Deloitte kantoren te contacteren:

Ellen Jamar, + 32 11 89 38 06 (Antwerpen, Limburg)
Anne Mieke Vandekerkhove, + 32 9 393 74 16 (Vlaanderen, Brabant)

of ons te mailen op info@deloitte-accountancy.be.

Did you find this useful?