Article

Jules besluit een testament op te maken

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Situatie en vragen

Er is onenigheid tussen Léa en Jules. Jules wenst haar te onterven en zijn nalatenschap zo veel als mogelijk toe te laten komen aan Tim en zijn kinderen, wat kan hij dan doen? Ook met Juliette lijkt het mis te gaan en Jules vraagt zich af waar Juliette minimaal recht op heeft.

Sommige erfgenamen hebben recht op een voorbehouden aandeel van uw nalatenschap, meer bepaald de huwelijkspartner en de kinderen. Men kan hen het zogenaamde reservatair gedeelte (de reserve) niet ontnemen.

De kinderen hebben samen recht op de helft van het vermogen. Aangezien Jules 2 kinderen heeft, heeft Léa recht op minstens ¼ van zijn vermogen. Dit kwart wordt berekend aan de hand van de fictieve massa, waarin alle goederen zijn opgenomen die zich op het moment van het overlijden in de nalatenschap bevinden, alsook alle goederen die tijdens het leven werden weggeschonken. Van deze goederen worden de schulden in mindering gebracht. Léa heeft recht op een kwart van deze zogenaamde fictieve massa.

De huwelijkspartner, Juliette in dit geval, heeft recht op het vruchtgebruik van de helft van de nalatenschap en op zijn minst op het vruchtgebruik van de gezinswoning.

De ouders hebben geen recht op een reservatair gedeelte, zelfs al komen er geen kinderen tot de nalatenschap. Zij kunnen wel een onderhoudsvordering instellen indien zij behoeftig zijn.

Soorten testamenten

In de praktijk zijn er 3 soorten testamenten:          

  • Het authentieke testament dat bij notariële akte wordt opgemaakt en waarbij twee getuigen aanwezig dienen te zijn.
  • Het eigenhandig testament dat door de erflater volledig met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend moet zijn en dat in bewaring kan worden gegeven bij een notaris zodat het wordt opgenomen in het Centraal Register voor Testamenten (C.R.T.).
  • Het internationaal testament heeft een speciale vorm en is bedoeld om ook in het buitenland te worden gebruikt.

Inhoudelijk verschilt het testament niet naargelang de vorm. 

Soorten legaten

Er zijn verschillende soorten legaten:

  • Het algemeen legaat: legaat van het grootste beschikbaar deel van de nalatenschap. De algemene legataris is gehouden tot de schulden van de nalatenschap in verhouding tot hetgeen hij ontvangt.
  • Het legaat onder algemene titel: legaat van een deel van de nalatenschap of al de onroerende of al de roerende goederen van de erflater. De legataris onder algemene titel is gehouden tot de schulden van de nalatenschap in verhouding tot hetgeen hij ontvangt.
  • Het bijzonder legaat: legaat van een bepaald goed en geen deelname in schulden

Hoe kunnen we u concreet helpen?

  • Civiel en fiscaal advies voor de opmaak van een testament
  • Opmaak van het testament, eventueel met een restlegaat (de goederen worden door de erflater achtereenvolgens aan verschillende personen toegekend)

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?