Analysis

Benchmark de financiële performantie van uw onderneming

De referentiegroep

Onze jaarlijkse standaardanalyses laten u toe de financiële performantie van uw onderneming te benchmarken met deze van de doorsnee Belgische kmo. Hiervoor hebben we een referentiegroep van 2.600 vennootschappen (enkelvoudige jaarrekeningen) samengesteld die elk aan
volgende voorwaarde voldoen:
• De ondernemingen voldoen aan de going-concern regel. Alle ondernemingen in vereffening werden uitgesloten.
• Het recentste boekjaar van de onderneming sluit af tussen 30 september 2014 en 31 maart 2015.
• De ondernemingen met een verlengd of verkort boekjaar werden niet weerhouden in de referentiegroep. Ratio’s berekend op basis van
jaarrekeningen die een verlengd of verkort boekjaar vertegenwoordigen, geven immers een vertekend beeld van de reële financiële positie en rentabiliteit van de onderneming.


Voor elke analyse en elke kernratio hebben we de hoogste 3% en de laagste 3% waarnemingen niet in de benchmark opgenomen1. Extreme waarden vertekenen immers de kwartielwaarden en dus ook het globale financiële portret. Het zesde kengetal “loonlast / toegevoegde waarde” berekenen we bovendien enkel voor de ondernemingen die personeel tewerkstellen.

De grafiek hiernaast geeft de samenstelling van onze referentiegroep weer:
• 49% van de ondernemingen in de referentiegroep stelt geen personeel tewerk. 31% van de bedrijven stelt minder dan 10 personeelsleden te werk. 16% van de ondernemingen heeft een personeelsbestand van 11 tot 50 personen. 4% van de referentieondernemingen stelt meer dan 50 personeelsleden te werk.
• 97% van de ondernemingen realiseert een omzet van 25 miljoen EUR of minder. De meerderheid, zijnde 88%, realiseert maximaal 6,25 miljoen EUR omzet op jaarbasis.
• We onderscheiden volgende leeftijdscategorieën:
- 35% van de ondernemingen is minder dan 10 jaar actief in hun sector.
- 73% van de ondernemingen is minder dan 25 jaar actief in hun sector.
- 27% van de ondernemingen is al meer dan 25 jaar actief in hun sector.
• 68% van de ondernemingen maakt deel uit van een groep.
• Maar liefst 85% van de ondernemingen heeft een familiaal karakter. Dat zijn ondernemingen waarbij meer dan de helft van de aandelen in het bezit is van één familie en meer dan de helft van de bestuurders ook deel uitmaakt van die familie.
• 38% van de ondernemingen binnen de referentiegroep is holding-, patrimoniumen managementvennootschappen. 62% is exploitatievennootschap actief in de bouw, industrie, handel, landbouw & voeding of de dienstensector.

(1) Ook alle ratiowaarden waarbij in de noemer een nulwaarde verrekend zou moeten worden, zijn niet in de benchmark opgenomen.

https://author.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p9-referentiegroep-tabel-chart.jpg?logActivity=true

Klik op de afbeelding om te vergroten

Did you find this useful?