Article

IFRS as adopted by the European Union

Applicability of IFRS for the annual period beginning on 1 January 2016

Below is a list of new and amended standards and interpretations that become effective in 2016 for application in the European Union. In addition, these new and revised standards and interpretations which have been published but which are not yet applicable in 2016 in the EU are enclosed as well.

Standards and interpretations applicable for the annual period beginning on 1 January 2016

 • Improvements to IFRS (2010-2012) (applicable for annual periods beginning on or after 1 February 2015)
 • Improvements to IFRS (2012-2014) (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)
 • Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)
 • Amendments to IFRS 11 Joint Arrangements - Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)
 • Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements – Disclosure Initiative (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)
 • Amendments to IAS 16 and IAS 38 Property, Plant and Equipment and Intangible Assets – Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)
 • Amendments to IAS 16 and IAS 41 Agriculture: Bearer Plants (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)
 • Amendments to IAS 19 Employee Benefits – Employee Contributions (applicable for annual periods beginning on or after 1 February 2015)
 • Amendments to IAS 27 Separate Financial Statements – Equity Method (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016)

Standards and interpretations published, but not yet applicable for the annual period beginning on 1 January 2016

 • IFRS 9 Financial Instruments and subsequent amendments (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2018)
 • IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2016, but not yet endorsed in the EU)
 • IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2018)
 • IFRS 16 Leases (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2019, but not yet endorsed in the EU)
 • Improvements to IFRS (2014-2016) (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2017 or 2018, but not yet endorsed in the EU)
 • Amendments to IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2018, but not yet endorsed in the EU)
 • Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2018, but not yet endorsed in the EU)
 • Amendments to IFRS 10 and IAS 28 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (the effective date has been deferred indefinitely, and therefore the endorsement in the EU has been postponed)
 • Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows – Disclosure Initiative (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2017, but not yet endorsed in the EU)
 • Amendments to IAS 12 Income Taxes – Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2017, but not yet endorsed in the EU)
 • Amendments to IAS 40 Transfers of Investment Property (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2018, but not yet endorsed in the EU)
 • IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2018, but not yet endorsed in the EU)

Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2016

 • Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015)
 • Verbeteringen aan IFRS (2012-2014) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
 • Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 Beleggingsentiteiten: Toepassing van de consolidatievrijstelling (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
 • Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking van overnames van deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
 • Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Initiatief rond informatieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
 • Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
 • Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 Materiële vaste activa en biologische activa – Dragende planten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
 • Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015)
 • Aanpassing van IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening – Equity methode (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)

Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2016

 • IFRS 9 Financiële instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018)
 • IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018)
 • IFRS 16 Lease-overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Verbeteringen aan IFRS (2014-2016) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017 of 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IFRS 2 Classificatie en waardering van op aandelen gebaseerde betalingstransacties (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IFRS 4 Verzekeringscontracten - Toepassing van IFRS 9 Financiële instrumenten met IFRS 4 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IFRS 10 en IAS 28 Verkoop of inbreng van activa tussen een investeerder en de geassocieerde deelneming of joint venture (ingangsdatum voor onbepaalde duur uitgesteld, waardoor de goedkeuring binnen de Europese Unie eveneens werd uitgesteld)
 • Aanpassing van IAS 7 Het kasstroomoverzicht – Initiatief rond informatieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen – Opname van uitgestelde belastingvorderingen voor niet-gerealiseerde verliezen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • Aanpassing van IAS 40 Overdracht van vastgoedbeleggingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
 • IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta en vooruitbetalingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

Normes et interprétations applicables pour la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2016

 • Améliorations aux IFRS (2010-2012) (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er février 2015)
 • Améliorations aux IFRS (2012-2014) (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)
 • Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 Entités d’investissement : Application de l’exemption de consolidation (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)
 • Amendements à IFRS 11 Partenariats – Acquisition d’une participation dans une entreprise commune (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)
 • Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers – Initiative concernant les informations à fournir (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)
 • Amendements à IAS 16 et IAS 38 Immobilisations corporelles et incorporelles – Clarification sur les méthodes d’amortissement acceptables (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)
 • Amendements à IAS 16 et IAS 41 Immobilisations corporelles et actifs biologiques – Plantes productrices (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)
 • Amendements à IAS 19 Avantages au personnel – Cotisations des employés (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er février 2015)
 • Amendements à IAS 27 Etats financiers individuels – Méthode de la mise en équivalence (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016)

Normes et interprétations émises, mais pas encore applicables pour la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2016

 • IFRS 9 Instruments financiers et les amendements liés (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018)
 • IFRS 14 Comptes de report réglementaires (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016, mais non encore adopté au niveau européen)
 • IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018)
 • IFRS 16 Contrats de location (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2019, mais non encore adopté au niveau européen)
 • Améliorations aux IFRS (2014-2016) (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2017 ou 2018, mais non encore adoptées au niveau européen)
 • Amendements à IFRS 2 Classification et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018, mais non encore adoptés au niveau européen)
 • Amendements à IFRS 4 Contrats d’assurance – Application d’IFRS 9 Instruments financiers avec IFRS 4 (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018, mais non encore adoptés au niveau européen)
 • Amendements à IFRS 10 et IAS 28 Vente ou contribution d’actifs entre l’investisseur et sa participation dans des entreprises associées ou coentreprises (date d’entrée en vigueur reportée indéfiniment, par conséquent l’adoption au niveau européen a également été reportée)
 • Amendements à IAS 7 Etat des flux de trésorerie – Initiative concernant les informations à fournir (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2017, mais non encore adoptés au niveau européen)
 • Amendements à IAS 12 Impôts sur le résultat – Comptabilisation d’actifs d’impôt différé pour des pertes non réalisées (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2017, mais non encore adoptés au niveau européen)
 • Amendements à IAS 40 Transferts d’immeubles de placement (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018, mais non encore adoptés au niveau européen)
 • IFRIC 22 Transactions en monnaies étrangères et contrepartie payée d’avance (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018, mais non encore adopté au niveau européen)
Did you find this useful?