Article

Construction sector - Family business

Building a future together

Deloitte Fiduciaire is working closely with The Construction Confederation to help keep the construction industry financially sound.

Explore Content

Bedrijven doorheen de crisis helpen is een belangrijke doelstelling van het Regeerakkoord van de Vlaamse regering. In het huidige economische klimaat blijft het cruciaal om in te zetten op maatregelen die onze ondernemingen helpen om sterker doorheen de crisis te raken. Daarom heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor economie, zo’n 2,3 miljoen euro uitgetrokken om 6 projecten voor faillissementspreventie te steunen. Hiermee wil minister-president Peeters kmo’s die het door de economische omstandigheden moeilijk hebben, een doorstart helpen maken.

Deze gesubsidieerde projecten hebben als doel om kmo’s die in moeilijkheden dreigen te komen, of geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen, proactief te benaderen, en hen te informeren, sensibiliseren en te begeleiden naar het bestaande instrumentarium aangeboden door de overheid. Daarnaast is er ook een kleine 3 miljoen euro uitgetrokken om snel te kunnen inspelen op nieuwe noden die zich aandienen.

Ondanks deze initiatieven, hebben wij in onze jaarlijkse studie naar kmo’s vastgesteld dat de bouwsector het waardeverlies blijft opstapelen. De Confederatie Bouw werkt dan ook nauw samen met Deloitte Fiduciaire om uw bouwbedrijf financieel gezond te houden.

Om dit te realiseren, worden concrete oplossingen en expertisedomeinen in de bouwindustrie aangeboden door een team van toegewijde professionals. Zowel op vlak van werf/projectrapportering - waarvoor speciale tools zijn ontwikkeld -, sociale inspectie, contracten, debiteurenbeheer, geschillen… alsook btw-optimalisatie. De complexe btw-wetgeving heeft Deloitte Fiduciaire immers aangezet tot de ontwikkeling van een btw-tarievenindicator, die gratis ter beschikking is gesteld op onze website: www.kmokompas.be/btwtool.

Elk jaar organiseert Deloitte Fiduciaire ook een seminariereeks rond de bouw.

Helping companies through the crisis is an important aim of the Coalition Agreement of the Flanders government. In the current economic climate, it continues to be vital to apply measures, which help our businesses to work more strongly through the crisis. For that reason, Flanders Minister-President Kris Peeters, who also holds the economy portfolio, has earmarked some 2.3 million euro for supporting six projects for bankruptcy prevention. Minister-President Peeters hopes to use this to kickstart SME’s in difficulties due to the economic circumstances.

The aim of these subsidised projects is to approach proactively those SME’s that are likely to experience difficulties, or are faced with elements threatening their continuity, and to inform them, raise their awareness and steer them towards the existing set of instruments offered by the government. In addition, a modest 3 million euro has also been set aside for enabling rapid response to any new needs as they present themselves.

In spite of these initiatives, our annual study of SME’s reveals that the construction sector continues to pile up lost value. The Construction Confederation is therefore working closely with Deloitte Fiduciaire to help keep your construction industry financially sound.

In order to achieve this, a team of dedicated professionals provides specific solutions and domains of expertise in the construction industry. In terms of site/project reporting – for which special tools have been developed –, social inspection, contracts, receivables management, disputes and VAT optimisation. Indeed, the complex VAT legislation spurred Deloitte Fiduciaire into developing a VAT rate indicator, available free of charge on our website: www.kmokompas.be/btwtool.

Deloitte Fiduciaire also holds a series of seminars on construction every year.

Did you find this useful?