Case studies

Raamovereenkomst dienst Wetsmatiging

In opdracht van de Vlaamse Overheid

Onder het motto “Blijvend streven naar kwaliteitsvoller beleid en regelgeving binnen de Vlaamse Overheid” heeft de dienst Wetsmatiging van het Departement Bestuurszaken in 2012 een raamovereenkomst afgesloten met Deloitte dat als officiële meetbureau van de Vlaamse overheid zal optreden. De overeenkomst loopt nog tot einde 2015 en stelt alle entiteiten van de Vlaamse overheid in staat om een beroep te doen op het meetbureau in een brede waaier aan diensten. De dienst Wetsmatiging treedt hierbij op als aankoop- of opdrachtencentrale ten aanzien van alle andere entiteiten van de Vlaamse overheid.

Deloitte kan als meetbureau ingeschakeld kan worden voor de begeleiding van metingen naar administratieve lasten/beheerskosten, procesanalyses, effectenbeoordelingen, beleidsevaluaties en nog vele anderen. Hoewel op het eerste zicht zeer verschillend, zijn deze diensten toch nauw verbonden met elkaar bij het uitwerken van nieuwe en kwaliteitsvollere regelgeving.

Een procesanalyse wordt aangewend in de eerste stappen naar het uitwerken van kwaliteitsvoller beleid, meer bepaald bij het schrijven van een Reguleringsimpactanalyse (RIA). Hierbij wordt vetrokken uit een probleemstelling binnen een bepaald beleidsdomein waarna de nuloptie wordt onderzocht en vervolgens enkele alternatieven worden voorgesteld. Deloitte voerde reeds een procesanalyse uit van de subsidieprocessen in het kader van het nieuwe Planlastendecreet waarbij een generiek proces werd opgeleverd dat bruikbaar is in alle entiteiten.

Gelijkaardig maar meer diepgaand is het thema effectenbeoordeling. Dit is de eigenlijke kern van de Reguleringsimpactanalyse. Hieronder valt alles van het uitvoeren van een omgevingsanalyse via de SWOT-methode en een effectenanalyse waarbij een kosten-baten calculatie en een vergelijking wordt uitgevoerd van de verschillende voorgestelde beleidsopties tot de evaluatie van bestaande of nieuwe regelgeving. Dit om een inzicht te verkrijgen in het verband tussen het maatschappelijk probleem, de beleidslogica en de resultaten ervan. Een recent voorbeeld hiervan is de datacollectie en –analyse die Deloitte succesvol uitvoerde voor het AGIV als input voor de RIA van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Hierbij werd een bevraging uitgevoerd bij de stakeholders en op basis van deze meetgegevens werden een aantal opties onderzocht op hun haalbaarheid. Het resultaat was een beknopt en overzichtelijk rapport dat het opmaken van de uiteindelijke RIA zal faciliteren.

Een derde luik van het meetbureau is de impactmeting. Dit kan enerzijds aangewend worden in het kader van de projecten uit de actieplannen administratieve vereenvoudiging van de verschillende beleidsdomeinen, of in kader van de opmaak van nieuwe regelgeving. De impactmeting bestaat uit het in kaart brengen van administratieve lasten (voor stakeholders) of beheerskosten (voor de overheidsdiensten) in het kader van nieuwe regelgeving of projecten (ex-ante) of van bestaande regelgeving (ex-post). Een dergelijke meting geeft de overheid de opportuniteit om regelgeving in ontwikkeling bij te sturen of reductiedoelstellingen op te volgen en te evalueren. Naast het meten van administratieve lasten en beheerskosten behoren ook werklastmetingen en de problematiek van wachttijden tot dit thema. 

Een recente voorbeeld van een impactmeting is de ex-ante administratieve lastenmeting die Deloitte uitvoerde naar aanleiding van het nieuwe decreet houdende de voorschoolse kinderopvang waar een cijfermatig overzicht werd aangeleverd van waar de administratieve lasten zich bevinden en enkele verbeteropportuniteiten die in de regelgeving verwerkt kunnen worden. Deloitte voerde eveneens een werklastmeting uit naar aanleiding van het omgevingsvergunningsdecreet. Hierbij werd de impact gemeten die de invoering van het decreet zal hebben op de werklast bij de betrokken besturen. Deze resultaten konden gebruikt worden bij het schrijven van de uitvoeringsbesluiten.

Voor meer informatie over de raamovereenkomst, de aangeboden diensten en het plaatsen van bestellingen verwijzen wij graag naar de website van de dienst Wetsmatiging

Contactpersoon Dienst Wetsmatiging:

Sarah Spiessens
Projectmanager

Vlaamse overheid | Departement Bestuurszaken
Dienst Wetsmatiging – www.bestuurszaken.be/wetsmatiging

Boudewijnlaan 30 bus 34 - zone 4C
1000 Brussel

0485.97.16.42
sarah.spiessens@bz.vlaanderen.be

Did you find this useful?