Solutions

Audit & Risk

Vlaamse en lokale publieke sector

Overheden vertrouwen op Deloitte om hen bij te staan binnen audit, risicomanagement en andere adviesdiensten. Deze diensten worden geleverd door onze medewerkers die weten hoe ze diverse competenties moeten samenbrengen om vertrouwen te geven aan de kapitaalmarkten alsook waarde te creëren voor onze klanten.

Deloitte is de marktleider in België op het vlak van Audit en Risicobeheer diensten (Audit & Enterprise Risk Services). Binnen dit bedrijfsonderdeel werken meer dan 600 toegewijde medewerkers die een breed scala aan diensten aanbieden op de Belgische markt.

Interne controle / Organisatiebeheer

De Vlaamse en lokale overheidsorganisaties staan op dit moment voor een aantal uitdagingen inzake de verdere implementatie van een interncontrolesysteem binnen hun organisatie. Er is een duidelijke vraag naar meer beheersing en verantwoording vanuit het management, gezien de verantwoordelijkheden meer en meer gedecentraliseerd worden. Ook de principes van deugdelijk overheidsbestuur vinden meer en meer ingang. Overheidsmanagers zijn op zoek naar informatie en assurance die verder gaat dan financiële rapportering.

Vanwege het publieke karakter van de overheidsdiensten zijn er enkele specifieke uitdagingen waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is er nood aan een pragmatische aanpak waarbij het geïmplementeerde systeem afgestemd wordt op de omvang en complexiteit van de organisatie. Tevens moet het een oplossing zijn die volledig integreerbaar is binnen de reeds bestaande management informatie tools. Ten slotte is het ook belangrijk dat deze oefening niet éénmalig maar periodiek wordt uitgevoerd, zodat een dynamisch systeem wordt gecreëerd.

Risico management

Kennen uw werknemers de risico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd? Wordt deze kennis gerapporteerd naar de directie en gebruikt de directie die kennis bij het nemen van beslissingen? We zien veel voorbeelden van organisaties die voor verrassingen komen te staan omdat ze een basiskennis missen van cruciale risico’s. Risicobeheer wordt stilaan een belangrijk aspect van deugdelijk bestuur. Maar hoe gaan we met risicobeheer om op een pragmatische manier?

Belanghebbenden zijn steeds meer vragende partij opdat de directie risico’s neemt op een intelligente manier en dat deze risico’s opgevolgd en beheerd worden. Een sterk risicobeheer stelt bedrijven in staat om betere beslissingen te nemen om hun huidige activa te beschermen en waarde toe te voegen in de toekomst. Om een pragmatische oplossing te kunnen voorstellen heeft Deloitte onderzoek gedaan waarom organisaties falen of excelleren in hun risicobeheer. Deze kennis werd gebundeld in negen principes die de kern vormen van de Deloitte risico-intelligentie methodologie.

Project risico management

De meeste, zo niet alle organisaties hebben projecten weten falen of hebben projecten gehad die later dan gepland opgeleverd werden, hun budget overschreden hebben of de doelstellingen niet gehaald hebben. Projecten kunnen erg divers zijn. We hebben in het verleden verantwoordelijk voor het risicomanagement op strategische projecten, (grote) infrastructuurprojecten, IT projecten, … Organisaties kunnen het projectsucces verzekeren door een onafhankelijke project risico schatting uit te voeren of een continue nazicht van de project management praktijken en controles.

Interne audit

Interne audit kan een organisatie helpen om haar strategische doelstellingen te bereiken door het opzetten van een systematische aanpak voor het evalueren en verbeteren van de effectiviteit van controle en governance. Het opstarten van een interne auditdepartement gaat gepaard met vele uitdagingen. Hierbij dient men verschillende vragen te stellen, bv.: wat zijn de doelstellingen van de interne auditfunctie? Wie rapporteert aan wie? Wie zetelt in het auditcomité? Hoe moet men die functie organiseren (insourcing, co-sourcing of outsourcing)? Welke zijn de voor- en nadelen van elke werkwijze? Welke relatie dient het interne auditdepartement te hebben met het management en het auditcomité? Hoe stellen we een auditplan op? We hebben reeds veel organisaties in deze vragen geadviseerd en kunnen onze uitgebreide ervaringen met u delen.

Overheidsopdrachten

Verscheidene (semi)-publieke organisaties die binnen de toepassingsregels van de wetgeving overheidsopdrachten vallen, zullen hun aankopen conform die regelgeving moeten organiseren hetgeen een aanzienlijke uitdaging is. Er dient immers aan heel wat modaliteiten voldaan te worden zoals o.a. (mogelijke) verplichting tot openbaarmaking van de opdracht, correcte motivering van de gunning, communicatie met leveranciers etc. Daarnaast moet men ook op een adequate manier aan risicobeheer doen gegeven de risico’s die er bij dit soort van aankopen aan te pas komen zoals bv. eventuele klachten ingediend door de inschrijver, oppositie tegen de gunning van de opdracht etc.

Deloitte kan op basis van haar organisationele ervaring binnen aankoopmateries alsook op basis van haar ervaring binnen risicobeheer, uw organisatie ondersteunen om de maturiteit van de aankoopprocessen op het vlak van naleving van de wetgeving overheidsopdrachten te verhogen.