Article

Belgisch Regeerakkoord 2014

Aangekondigde federale maatregelen

Aangepast 17 Oktober 2014

Op 7 oktober 2014 bereikten de politieke partijen van de regeringscoalitie (CD&V, MR, N-VA en Open VLD) een Federaal Regeerakkoord.

Hieronder vindt u een overzicht van de fiscale maatregelen die werden opgenomen in het akkoord. Deze samenvatting is gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar is en is dus vatbaar voor wijzigingen. Deloitte zal nieuwe ontwikkelingen in verband met deze maatregelen van nabij opvolgen.

ONDERNEMINGSFISCALITEIT

 
 • De omvang van de toepassing van de vangnetbepaling zou worden beperkt tot de gevallen waarvoor zij initieel is bedoeld (met name de levering van diensten); de perverse neveneffecten worden weggewerkt;
 • Ook andere beperkingen in de BNI zouden worden geëvalueerd en in geval van marktverstoring aangepast.

Belasting van niet-inwoners (BNI)

 • Een onderzoek zou worden gedaan naar een eventuele uitbreiding van de aftrek voor octrooi-inkomsten tot inkomsten uit softwarelicenties (binnen een budgettair neutraal kader).
 • Hervorming en vereenvoudiging van het stelsel van de verworpen uitgaven door middel van een indeling met 3 onderdelen: boeten en belastingen, niet-individualiseerbare voordelen en liberaliteiten.
 • Maximale stroomlijning van de begrippen van uitgaven of kosten die een beperking ondergaan in zowel inkomstenbelastingen als btw.
 • Afsluiting van een “Fiscaal Pact” om de factor van onzekerheid van ondernemingen weg te nemen.
 • Vereenvoudiging van de boekhoudwetgeving voor ondernemingen met behoud van de verplichting om de jaarrekening te publiceren (specifieke regelgeving is nodig voor KMO’s).
 • Blijvende ondersteuning van de groei van ondernemingen, in het bijzonder van KMO’s, o.m. door productieve investeringen aan te moedigen.

Andere

INDIRECTE BELASTINGEN

De belangrijkste prioriteiten zijn:

 • Verdere uitwerking van het AEO-systeem (Authorised Economic Operator);
 • Implementatie van projecten zoals System Based Approach, Entry into the Record, e.a.;
 • Uitwerking van het pilootproject “Green Lanes”;
 • Verdere ontwikkeling van nieuwe en relevante nationale douane-applicaties;
 • Implementatie van het Single Window;
 • Doelgerichter controleren op basis van geautomatiseerde risico-inschatting;
 • Meer gestructureerde en proactieve interne en externe communicatie.

Douanerechten

 • De regering is van plan constructief te blijven meewerken aan de geleidelijke invoering van een financiële transactietaks onder het regime van de versterkte samenwerking. De regering zal ervoor pleiten dat deze taks zich focust op aandelen en derivaten met een speculatief karakter, en niet op de reële economische activiteit (o.a. intra-groepsverrichtingen), noch op bepaalde verrichtingen door pensioenfondsen en verzekeringsondernemingen wat hun dekkingsactiva betreft, noch op overheidseffecten.

Belasting op financiële transacties

 • Verhoging van de griffierechtenvanaf 1 januari 2015.
 • Vervanging van de huidige abonnementstaks en jaarlijkse taks op kredietinstellingen door één eengemaakte jaarlijkse taks op kredietinstellingen, waarbij rekening gehouden wordt met business model en gebaseerd op volume derivatives en balanstotaal (gecorrigeerd voor marktinfrastructuurinstellingen) naast volume gereglementeerde spaartegoeden.
 • Evaluatie van de energiebelastingen.

Andere indirecte belastingen

ANDERE MAATREGELEN

 • Voortzetting van de strijd tegen fiscale fraude.
 • Modernisering van de invorderings- en controleprocedures.
 • Er wordt voluit ingezet op administratieve samenwerking, zowel met binnenlandse als buitenlandse administraties.
 • Een aanzienlijke verscherping van het toezicht op elektronische handel (o.a. wat betreft de toepassing van btw).

Belastingfraude

 • Vermindering van het basispercentage van de werkgeversbijdragen vóór het einde van de legislatuur, met het objectief een basispercentage van 25% te bereiken.
 • Behoud van de de facto reeds bestaande tarieven onder 25% (bv. lage lonen, eerste 5 aanwervingen, …).
 • De algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 1% zou worden omgezet in een extra vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen.
 • KMO’s: versterking en vereenvoudiging van de bijdragevermindering voor de eerste drie aanwervingen.
 • Voortzetting van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Nagaan of het opportuun is deze vrijstelling te versterken.
 • Zo snel mogelijk operationeel maken van de relancemaatregel “specifieke steun in ontwrichte zones” (vrijstelling bedrijfsvoorheffing).

Loonkosten

 • Versterking van het wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtige en de belastingautoriteiten.
 • Vermindering van de administratieve lasten met betrekking tot belastingen.
 • Coördinatie en bundeling van alle federale fiscale belastingwetgeving in één Federale Codex Fiscaliteit. Integratie, na actualisatie, van Charter van de belastingplichtige, met o.m. bijzondere aandacht voor vistatierecht fiscus.
 • Wetswijzigingen worden systematisch gevolgd door de publicatie van FAQ’s en een update van de administratieve commentaar ter zake.
 • Harmonisatie van de fiscale procedures teneinde de rechtszekerheid van de belastingplichtige te vrijwaren.
 • De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) moet onafhankelijk kunnen blijven werken en wordt geëvalueerd en indien nodig versterkt met het oog op de optimale toegankelijkheid voor KMO’s.
 • De DVB kan zich uitspreken over de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling. Daarenboven wordt onderzocht op welke manier de antimisbruikbepaling beter kan worden ingekleed zodat de rechtszekerheid verhoogt voor de belastingplichtigen.
 • De verschillen tussen het fiscaal strafrecht en het gemeen strafrecht worden geëvalueerd met het oog op het wegwerken van eventuele anomalieën.

Andere

Did you find this useful?