Article

Regeerakkoord van de Brusselse Regering 2014

Aangekondigde regionale fiscale maatregelen

Aangepast 19 september 2014

In haar regeerakkoord van 20 juli 2014 heeft de Brusselse Regering drie algemene doelstellingen bepaald:

 • Verschuiving van de belasting op werk naar de belasting op grond
 • Voorbereiden en doorvoeren van belangrijke fiscale hervorming halverwege de legislatuur (2017)
 • Nieuwe gelegenheid om volledige “reset” door te voeren inzake lokale en gewestelijke fiscaliteit (door nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake 6e staatshervorming en toestand gemeentefinanciën)

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de aangekondigde fiscale maatregelen waarmee de regionale regering van plan is om het belastingstelsel en de economische motor van Brussel te verbeteren. De informatie maakt deel uit van de officiële overeenkomst.

Momenteel is er niet meer informatie beschikbaar dan het onderstaande overzicht.

ONDERNEMINGSFISCALITEIT

 
 • Mogelijkheid bestuderen om investeringen in “materiaal en uitrusting” die kadastraal inkomen verhogen, gedurende beperkte periode van max. 5 jaar, vrij te stellen van onroerende voorheffing

Onroerende heffing

PERSONENBELASTING

 
 • Instandhouden van dienstencheques regime binnen een beheersbaar budgettair kader
 • Behoud van de fiscale aftrekbaarheid van de woonlening maar algemene evaluatie van het mechanisme in context van belastinghervorming in 2017

Belasting-
verminderingen

 
 • Hervorming 2017: vermeerdering van het basistarief van onroerende voorheffing en/of vermeerdering van de opcentiemen op onroerende voorheffing (met inachtneming van budgettair evenwicht)

Onroerende inkomsten

 
 
 • Afschaffing van opcentiem van 1% van agglomeratie op personenbelasting

Belastingtarief

INDIRECTE BELASTINGEN

 • Volgens nog overeen te komen modaliteiten een regeling invoeren die ertoe strekt registratierechten verder te verlagen voor aankoop woning die koper dient tot hoofdverblijf - Algehele fiscale hervorming (die vanaf 2017 in voege moet treden) om het voor gezinnen makkelijker te maken een eigendom te verwerven; bestaande fiscale stimuli zullen op zijn minst behouden blijven en in de mate van het mogelijke versoepeld en zelfs uitgebreid worden
 • Evenredig verkooprecht niet toepassen maar wel laag en vast tarief wanneer onderhandse verkoopakte niet kan uitgevoerd worden en verkoopakte en overeenkomst met gezamenlijk akkoord dat er geen verkoop is worden geregistreerd
 • Nadenken over mechanismen om gezinnen met bescheiden of middelgroot inkomen steun te verlenen voor eerste aankoop van eigen woning
 • Verschil tussen federale tarief voor registratie van huur/erfpacht en gewestelijke tarief voor registratie van verkoop: onderhandelingen opstarten met federale regering en gewesten over relevantie van behoud van dergelijke fiscale concurrentie en over doeltreffendheid van versterking van anti-misbruikregeling; eventueel studie om te bepalen in welke mate invoering van voorkeurtarief voor grote vastgoedtransacties partijen zou kunnen ontraden om toevlucht te nemen tot ingewikkelde juridische constructies

Registratierechten

 • Modernisering en vereenvoudiging van bestaande gunstregeling voor schenking en successorale overdracht van familiebedrijf, op basis van de volgende basisprincipes: aantrekkelijk fiscaal regime met duidelijke en makkelijk toepasbare regels, duidelijke parallel tussen schenkings- en successierechten bij overdracht bedrijf, versoepeling van de voorkeursregeling voor alle kleine en middelgrote ondernemingen; onderzoek naar gevolgen van fiscale concurrentie tussen gewesten op vlak van intergenerationele overdracht van bedrijven
 • Volgens nog overeen te komen modaliteiten hervorming doorvoeren die ertoe strekt belastingontwijkende constructies op gebied van successie- of schenkingsrechten te vermijden; tevens vereenvoudiging van de tariefstructuur

Schenkings- en successierechten

 
 • Uitvoering geven aan akkoord om kilometerheffing in te voeren voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton vanaf 2016
 • Geen stadstol; hervorming van bestaande verkeersbelastingen voor voertuigen met goede milieuprestaties

Milieufiscaliteit

 • Afschaffing van de forfaitaire gewestbelasting voor individuen en ondernemingen
 • Sluiten van fiscaal pact met gemeenten om te zorgen voor een attractieve en coherente omgeving voor de economische activiteit
 • In overleg met gemeenten “hotel city tax” regionaliseren
 • Blijven inspannen om gemeentelijke en gewestelijke fiscaliteit op elkaar afstemmen en moratorium instellen op belastingreglementen die nefast zijn voor tewerkstelling

Andere indirecte belastingen maatregelen

ANDERE MAATREGELEN

 • Coördinatie, in overleg met andere gewesten en federaal niveau, van vermindering van algemene en sectorale lasten (federale bevoegdheid) en doelgroepenkortingen (gewestelijke bevoegdheid) om ze complementair te maken
 • Ondernemingssteun van nul heropbouwen en reeks maatregelen inzake tewerkstellingssteun verbinden aan o.m. de opvang van stagiaires en opleiding en deze steunmaatregelen heroriënteren naar ZKO’s en KMO’s, inzonderheid in de vorm van verhoogde investeringssubsidies, fiscale compensatie en verminderde huur voor ondernemingen
 • Federale beleidsinitiatieven ondersteunen die zijn gericht op een vermindering van de arbeidskost, vooral voor de lage lonen
 • Initiatieven versterken binnen ZEUS perimeter om o.a. de aanwerving te bevorderen van werkzoekenden die wonen in de wijken binnen de zone
 • Bij het herdefiniëren van de doelgroepen die recht hebben op een vermindering van de RSZ-bijdragen zich niet alleen toespitsen op de werkzoekenden uit de sociaal-economisch achtergestelde wijken maar ook diegenen die het moeilijk hebben toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, o.m. omdat ze te laag geschoold zijn

Salariskost

 
 • Brusselse fiscaliteit minder complex maar ook rechtvaardiger en gunstiger maken voor Brusselaars en Brusselse bedrijven

Vereenvoudiging

Did you find this useful?